هدیههای کوچک عاشقانه

Vizhenameh - - News - فرنگیس یاقوتی

از بعد از تولد چهار سالگی که یک جشن کوچک خانوادگی داشتیم آروین عاشق هدیه گرفتن و هدیه دادن شد. بــرق چشــمانش را وقتــی یکــی یکــی هدیههایش را بــاز میکــرد فراموش نمیکنــم اصــالً یکــی از دالیــل اصلــی مــا که هــر ســال برایش حتی شــده یــک تولــد کوچــک میگیریــم همیــن خوشــحالی و بــرق چشــمانش است. خالصــه از روز بعــد از تولــد هدیه دادن تبدیل به یک بــازی جذاب برایش شده است. مثال یک شکالت یا یک گل یا یک اسباب بازی قدیمی خودش را کادو میکنــدًگاهــی داخــل روزنامــه کاغــذ میپیچد و بــرای من و همســرم هدیه میآورد و خودش آن قدر از این کار ذوق زده اســت که ما را هم ســر شــوق میآورد اغلب با اغراق فراوان از او تشکر و وانمود میکنیم بهتریــن هدیه دنیا را گرفتهایم. خالصه اینکه این روزها بشــدت دنبال این اســت که به هر شــکلی شــده ما را خوشحال کند وقتی تالشــش را میبینم هزار بار بیشتر عاشقش میشوم. بازی دیگر این روزهایمان تولد بازی با عروســکهایش اســت. عروسکها را یکــی یکی میچیند و برای یکــی از آنها تولد میگیردًو تمام مراحل یک تولــد واقعــی را بــه صــورت فرضی اجــرا میکنیم مثــال بادکنک به ســقف وصــل میکنیــم یا با هم کیک درســت میکنیم و در فــر خیالی میگذاریم و روی کیک شــمع میگذاریم و عروســکها حتی برای صاحب تولد هدیه میآورنــد. جالبــی ماجرا این اســت که حتی گاهی داخل تولد ســر اســباب بازیها بین عروســکها دعوا میشــود و خود آروین بینشــان پا در میانی میکند و آنها را با هم آشتی میدهد. اتفاق دیگر این روزهای خودم تصمیمات جدیدم برای تمیز نگه داشــتن همیشگی خانه است. از بعد از خانه تکانی و تمیز کاری اساسی قبل از عید برای خودم یک لیست به در یخچالًچسباندم و برای هر روزم یک کار در نظر گرفتهام که آن را انجام دهم مثال یک روز رســیدگی به آشــپزخانه یک روز گردگیــری یک روز اتاق خواب ها. به این شــکل اوالً خانه همیشــه تمیز و مرتب اســت اگر میهمان ســر زده داشته باشیم اســترس نمیگیرم دوماً در یــک روز الزم نیســت کار زیــادی انجام دهم و مثل خانه تکانی فشــرده و خســتهکننده نیســت. خالصه اینکه از برنامه روزانهام فعالً راضی هستم و اغلب روزها طبق برنامه پیش میروم و اگر روزی بنا به علتی طبق لیست پیش نروم فردای آن روز ابتدا کار عقب افتاده را سر و سامان میدهم و سپس به سراغ بقیه کارها میروم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.