وزن گیری مناسب در زنان باردار

Vizhenameh - - News - دکتر سمیه ادایی متخصص زنان

تغییرات فیزیولوژیک در بارداری بر رشــد وتکامل جنیــن مؤثر اســت. مواد تغذیــه ای مناســب و کافــی میتوانــد رشــد و تکامــل جنیــن را تقویت کنــد. دریافــت مــواد غذایــی اضافــی و کمبــود مواد غذایی هر دو میتواند به این فرآیند آســیب رساند. بنابراین مهم اســت که ارزیابی دقیق تغذیه در این دوران صــورت بگیرد و اقدامات الزم تغذیه ای قبل و در طــول بــارداری انجــام شــود. تأثیــرات مصــرف نادرســت مــواد مغــذی در کوتاه مــدت و بلند مدت بــر جنین مشــهود اســت و مــی تواند بر رشــد جنین در داخــل بــدن مــادر و رشــد آن در دوران کودکــی و بزرگســالی تأثیرگذار باشــد، چرا که محیط شیمیایی که جنین در رحم مادر رشد می کند میتواند بر بروز و بیــان ژنهــا تأثیرگذار باشــد. نکات کلیــدی تغذیه سالم در حاملگی شامل موارد زیر است: - وزن گیری مناسب مادر مصــرف متنوع غذاهای کامل و فرآوری نشــده در اندازه مناسب با هدف افزایش وزن متناسب - میزان مناسب ویتامین ومواد معدنی مکمل مواد اجتنــاب از مصــرف الــکل و ســیگار و ســوءمصرف - روشهای ایمن در تهیه مواد غذایی سالم

چگونگی پایش وزن گیری مادر در طول بارداری: در طــی حاملگی وزن گیری صحیح براســاس BMI (شاخص توده بدنی) تخمین زده می شود. در صــورت BMI زیــر هجــده و نیــم (وزن کمتــر از نرمــال) وزنگیــری حــدود 12/5 تــا 18 کیلوگــرم مناســب اســت. 0/5 تا 2 کیلوگرم در سه ماهه اول و سپس نیم کیلوگرم در هفته در صــورت BMI هجــده و نیم تا 2۴/9 (وزن نرمال) وزن گیری حدود 11/5 تا 16 کیلوگرم مناســب است. 0/5 تــا 2 کیلوگــرم در ســه ماهــه اول و ســپس نیــم کیلوگرم در هفته در صــورت ‪25 BMI‬ تــا 29/9 وزن گیــری حــدود 7 تا 11/5 کیلوگرم مناســب است. 0/5 تا 2 کیلوگرم در سه ماهه اول و سپس 250 گرم در هفته در صورت BMIبیشــتراز 30 یعنی چــاق؛ وزنگیری حــدود 5 تــا 9 کیلوگــرم مناســب اســت. 0/5 تــا 2 کیلوگرم در سه ماهه اول و سپس 250 گرم در هفته BMI و وزنگیری در حاملگی مســتقل از یکدیگرند ولــی اثــر تجمعــی روی وزن نوزاد و طــول حاملگی دارند. بــروز عوارض حاملگــی در وزنگیری بیش از حــد یا وزنگیــری کمتــر از معمول حاملگی بیشــتر اســت. احتمــال به دنیــا آمدن نوزاد کوچک نســبت بــه ســن در زنانی کــه کمتــر از انتظــار وزن گرفتهاند بیشتر است. احتمال رشد بیش از حد نوزاد و نسبت به ســن حاملگــی در زنان بــا وزنگیری بیــش از حد و برابــر اســت. افزایــش وزن بیــش از حــد در دوران حاملگی ممکن اســت خطر ابتالبه چاقی در دوران کودکی و احتباس وزن مادر در طوالنی مدت بعد از زایمان را افزایش دهد. مصــرف کالری عامل اصلی تغذیــه در تعیین وزن هنــگام تولد اســت. در یک زن حامله تــک قلویی با وزن نرمــال نیــاز به دریافت 0۴3 تــا05۴ کیلو کالری اضافــی در ســه ماهــه دوم، ســوم اســت و نیــازی به دریافت کالری اضافی درسه ماهه اول نیست. بــا ایــن حــال نیازهــای هــر فــرد براســاس فعالیت فیزیکی و ســن و قــد و وزن متفاوت اســت. بنابراین بســته به شــرایط هرکــس مخصوصــاً افراد بــا BMI غیرنرمال مشــاوره جهت انتخــاب برنامه تغذیهای مناسب قبل از بارداری انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.