ترس از تعهد در همسری

Vizhenameh - - News - ریحانه دوستدار

آیــا از تعهد میترســید؟ ایــن شــک و تردیــد تــا اندازهای طبیعی اســت و هرکســی برای رسیدن به یک تصمیم درســت تااندازهای چنین ترســی را دارد. با ایــن حال اگر به تاریخچه رابطهتــان نگاه میکنید و متوجه میشوید که همواره از آن فرار کردهاید و زیر بار مسئولیتهای آن نمیروید این نشانه آشکار ترس از تعهد است. چهمیتوانیدبکنید؟ بــا ترس روبه رو شــوید/از خودتان بپرســید با توجه به دالیل مختلفی که برای این نوع ترس عنوان شــده است دقیقاً چه چیزی باعث میشود از متعهد بودن وحشــت زده شــوید؟ یک بار از خودتان بپرسید تعهد برای شــما به چه معناســت و آیا این تعریف، دقیق و درســت اســت؟ آیا چیزهایی که از دســت میدهید با چیزی که به دســت میآورید هم ارزش هستند؟ روی ترسهایتان متمرکز شــوید و ببینید وقتــی به آن فکر میکنید افکارتان به چه سمتی هدایت میشود. آیا در افکارتان ترس از دســت دادن خود رابطه وجود دارد؟ آیا این ترس ناشــی از آن اســت که احســاس میکنید در رابطــه درســتی قــرار نگرفتهاید؟ آیا به یــاد جدایی پدرومادرتانمیافتید؟ تعهد فقط یک کلمه است ولی ترسها و وحشتهای شــما بــه چیزهایی معطوف هســتند که وجــود دارند. شــما وحشــت از دســت دادن چــه چیــزی را داریــد؟ آزادی؟ اســتقالل شخصی؟ این مفاهیم چه معنایی برایتان دارند؟ پاسخ به این پرسشها مهم است زیرا الزم اســت بدانیــد کــه ازدواج و تعهــد در رابطه لزوماً به معنای از دســت دادن آزادیها نیست. یک رابطه خوب به شما کمک میکند تا به آزادی مورد نیاز خود برسید. اگر ترس شما ناشی از این است که میترسید در رابطــهای تحــت کنتــرل قــرار بگیریــد و زندگــی و زمانتان توسط یک نفر کنترل شود این مسأله را نباید بــه تعهــد ربط بدهیــد زیرا رابطــهای کــه در آن تحت کنترل باشید اصالً رابطه سالمی نیست و آن را باید به شیوه دیگری حل کنید.

تصمیم قاطــع بگیریــد/ ناتوانــی در تصمیمگیری میتوانــد بــه مرور زمــان به یک عــادت تبدیل شــود. خوب است که خود را وادار به تصمیمگیری و پایبندی به آنها کنید. اگر پایبندی به تصمیمها برایتان دشــوار اســت باید ســعی کنید بــه روشهای مختلــف، آن را تمریــن کنیــد. گاهــی الزم اســت تــرازوی ذهنتــان را کنــار بگذاریــد. بــرای هرچیــزی در زندگی بــه منافع و معایب آن فکر نکنید. اگر خوردن، پوشیدن، خوابیدن و هرچیــزی در زندگیتــان را بــا حساســیت و فکر زیاد انجام بدهید انتخابهایتان ضعیفتر و کمتر خواهد بود. گاهی فقط یک تصمیم ساده بگیرید و به خودتان بگوییــد ایــن یــک تصمیــم ســاده اســت و من بــه آن متعهدم.

تصور کنیــد ترسها از بین رفتهانــد/ به معایب یک رابطه، کاری نداشته باشید. سعی کنید بیشتر به منافع جســمی و فکــری حفظ یــک ارتبــاط فکر کنیــد. آینده رابطه را بــدون در نظر گرفتن ترسهایتان تصور کنید: چــه کار خواهید کرد؟ چــه چیزهایی خواهید داشــت؟ آیا شــجاعتر به نظر میرسید؟ آیا بیشتر دوست داشته میشــوید؟ چــه انتخابهایــی در کنــار هــم خواهیــد داشت؟

هیچ وقت نگویید همیشه/ شما نمیدانید در آینده چــه اتفاقی خواهد افتاد. همه چیــز در آینده میتواند بهتــر یــا بدتر باشــد. فقط ایــن لحظه اکنون اســت که حقیقــت دارد. فکر کــردن زیاد به آینــده در وضعیت فعلی شما فشار زیادی برایتان ایجاد میکند و ترسها را بیشــتر میکنــد چرا که همه چیــز در آن فقط بر پایه تصورات اســت. بــرای حفظ و لذت بــردن از رابطه به وضعیــت فعلی رابطه بیشــتر توجه کنید. آیــا در کنار هم خوشــحال هســتید؟ پس خود را متعهد به حفظ این رابطه در همین لحظه کنید و اجازه بدهید ترسها از شما دور شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.