چرا بچهها پرخاشگریمیکنند؟

Vizhenameh - - News -

دیــدن بچــهای که جیــغ میزند، پا بــر زمین میکوبــد، خــودش را میزند یا به والدین حملهور میشــود، هر پدر و مادری را عصبانی میکند. اما پرخاشــگری بچههــا هــم مثل بقیه رفتارهای آنهــا علت مشــخصی دارد. گاهی پای تربیت بــد در میان اســت و گاهی الگــوی نامناســب. بنابراین اگر از رفتارهای خشــن، نامناسب و پرخاشگرانه فرزندتان به تنگ آمدهاید، قبل از هر چیز باید از علت آن آگاه شوید. قبــل از هرچیــز بــه رفتــار خــود دقــت کنیــد. آیا شــما صبــور و خویشــتن دارید یــا عصبانــی و پرخاشــگر؟ آیــا حــل مســأله را بلدیــد یــا در مقابــل هــر اتفــاق ناخوشــایندی از کــوره در میرویــد و رفتــار خشــونت بــار نشــان میدهیــد؟ بچههــا درســت مثــل یــک دوربیــن هــر چــه را میبیننــد در ذهن خــود ثبت و ضبــط کــرده و در فرصــت مناســب از آن اســتفاده میکننــد. اگــر پرخاشــگری کودک به علت الگوی نامناســب اســت باید از بحث و مشــاجره جلوی کودک خــودداری کنیــد و بــا صبــوری بیشــتر، روشهــای حــل مســأله را بــه او نشــان دهید. گاهــی پرخاشــگری کــودک راهی اســت بــرای رســیدن بــه خواســتهاش. او یاد گرفتــه وقتــی داد و بیداد راه بیندازد میتواند شــما را وادار به ســکوت و کرنش کند و به خواســتهاش دســت یابد. اگر با هر نوبت داد و بیداد کودک، برای رها شــدن از رفتار زشــت او، با خواستهاش کنار میآیید اشــتباه بزرگی میکنید. در چنیــن مــواردی، با صبوری بــا کودک برخورد کنیــد و اگر خواســته او نابجا بود، تســلیم نشــوید. کودک باید یاد بگیرد بــا گریه، پرخاش و بدرفتــاری نمیتواند به خواستهاش برسد. دلیــل دیگر پرخاشــگری کــودک، تنبیه نامناســب او توســط والدین یــا مربیان است. کودک سعی میکند با رفتار خصمانه و پرخاشگرانه در مقابل والدین از خود دفاع کند. بنابراین اگر از تنبیههای خشونتآمیز یا بدنی در مقابل کودک استفاده کنید بعید نیست که خیلی زود با عکسالعمل مشابهی مواجه شوید. با کودک لجبازی نکنید و او را وارد مجادلهای که به پرخاشــگری و تنش برســد وارد نکنید. به جای آن رفتار درست را به کودک نشان دهید. یکــی دیگر از دالیلی که باعث یادگیری رفتار پرخاشــگرانه میشــود، تماشــای فیلمهــا و برنامههایــی اســت کــه رفتــار پرخاشــگرانه را ترویج میدهنــد. این برنامههــا به طور مســتقیم کودک را تحــت تأثیر قرار میدهند و پرخاشــگری را نمــاد قــدرت معرفی میکنند. برخــی بازیهای رایانهای هم به طــور ناخودآگاه به کودک آموزش میدهند که پرخاشــگری راهی برای حل مسأله، پیشرفت و رسیدن به مراحل بعد است. در انتخاب برنامههای کودک و بازیها دقت کنید تا مناسب سن کودک باشند و ارزشهای اخالقی را بجای پرخاشگری ترویج کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.