چه زمانی باید به کارها نه بگویید؟

Vizhenameh - - News -

خیلیها فکر میکنند کارمند خوب بودن یا خوب کار کردن یعنی اینکه همه کارها و هرکاری که همکاران و مدیر میخواهند انجام دهند. اما این راه معموالً به موفقیت نمیرسد و خستگی و دلزدگی را در پی دارد و باعث میشود بعد از مدتی جا بزنند. مانند زندگی غیرکاری این پاســخ دادن به همه درخواستها برای دیگران تبدیل به وظیفه شــما میشــود و وقتی دیگر این کار را انجام ندهید از شــما دلســرد میشــوند و جایــگاه تــان را در مجموعــه و گروه کاری از دســت میدهید. پس بایــد بدانید الزم نیست هرکسی هرکاری از شما خواست انجام دهید و باید یاد بگیرید گاهی نه بگویید اما اول باید بدانید به کدام درخواستها باید پاسخ منفی بدهید.

مهمتر از همه باید به کارهایی نه بگویید که وظیفه شما نیست. شما وظایف مشخصی دارید و باید همانها را انجام دهید مگر کارهایی که میدانید در ادامه به پیشــرفت کاری شــما منجر میشــوند. انجام کارهایی که وظیفه شــما نیســت باعث میشود انرژی تان برای کارهای مهمتر گرفته شود.

گاهــی از شــما میخواهنــد کاری انجــام دهیــد بــدون اینکــه در پیــش بردن اهــداف خودتــان و مجموعه مؤثر باشــند. از خودتان بپرســید چرا بایــد این کار را انجام دهم. اگر پاسخ تان متناسب با اهداف تان نبود بگویید نه!

بعضــی جلســهها مهم نیســتند و فقــط وقت تــان را میگیرند. بــه گفته 65 درصــد کارمندان، حضور در این جلســات نمیگذارد وظایف کاریشــان را بموقع انجام دهند. پس به حضور در جلسات متعدد و غیر مفید نه بگویید.

شــما رتبــه و مقامــی در محــل کار داریــد پــس اگــر درخواســتهایی از شــما میشود که پائینتر از مقام شما و مربوط به رتبههای پائینتر است آنها را انجام ندهید. این کار ســطح کاری شــما را به مرور پائیــن میآورد.گاهی هم کاری که از شــما خواسته شده متناســب با تواناییهای همکار دیگری اســت. به جای اینکه این کار را بپذیرید نه بگویید تا فردی که مناســب اســت ســریعتر پیدا شود و زمان خودتان و مجموعه هدر نرود.

مطمئن هســتید کســی که مدام از شــما درخواســت انجام کارهای اضافه دارد و چندین بار به او پاسخ مثبت دادهاید استحقاق این لطف را دارد؟ گاهی بعضیها در کارهایشان کوتاهی میکنند و زمان کاری را به انجام کارهای مربوط به بیرون از محل کار و متفرقه میگذرانند. دلیلی ندارد شما کارهایشان را انجام دهید. درخواستهای گــروه دیگــری از افرادرا هــم نباید انجام دهید؛ کارهای کســانی که وقتی شــما از آنها میخواهید برایتان کاری انجام دهند شانه خالی میکنند!

اضافــه کاری وقتــی خــوب اســت کــه بــه پیشــبرد اهداف تــان کمک کنــد اما وقتی کارهایتان زیاد اســت و برای انجام کارهای جدید بخواهید اضافه کاری انجام دهید باعث میشــود نتوانید کارهای فعلی خــود را بــه درســتی انجام دهید.پس بهتر اســت نــه بگویید و به جای اضافــه کاری برای انجــام کارهای جدید کیفیــت کارتان را باال ببرید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.