ساالد لوبیا

Vizhenameh - - News -

مواد الزم

لوبیا سیاه ......................................................... یک چهارم پیمانه لوبیا سبز خرد شده ..................................... یک و یک دوم پیمانه سیب زمینی کوچک ....................................................... پنج عدد شوید خشک ................................................. یک قاشق غذاخوری ماست .......................................................... یک قاشق غذاخوری سس مایونز ...................................................................... 60 گرم روغن زیتون .................................................. یک قاشق غذاخوری آبلیموترش تازه ......................................... یک قاشق غذاخوری نمک و فلفل سیاه آسیاب شده ............................... به میزان الزم

طرز تهیه:

لوبیــا ســیاه را پختــه و آبکــش میکنیــم. میتوان بــا لوبیا چیتی جایگزیــن کــرد.دو ســر لوبیــا ســبز را گرفتــه و نیم ســانتیمتری برش میزنیــم. لوبیا ســبز را نیــز پختــه، ســپس در آبســرد ریخته و آبکش میکنیم.ســیبزمینی را مکعبــی خــرد کــرده و همــراه بــا نمــک میجوشــانیم. بعــد از 10 تــا 15 دقیقــه وقتــی ســیب زمینــی پخــت، آبکــش میکنیــم. نمــک کمــک میکنــد ســیب زمینی له نشود. تمــام مــواد ســس را با هــم مخلوط کــرده و با ســبزیجات پخته شــده مخلــوط میکنیــم. بــا توجــه بــه اینکــه بــرای پخــت ســیب زمینــی از نمــک اســتفاده کردهایــم معمــوالً نیازی بــه اضافه کردن نمک نیســت، پــس از چشــیدن در صــورت نیــاز، نمــک اضافــه کنید. ساالد را برای یک ساعت در ظرف در دار در یخچــال قــرار داده، سپس سرو میکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.