توپککاراملی

Vizhenameh - - News -

مواد الزم:

بیسکویت ساقه طالیی ....................................................... 1 بسته شکر و گردو نگینی ............................................................. 1 لیوان خامه............................................................................... 200 گرم شکالت تلخ .................................................................... 150 گرم

نکته: اگر دمای محیط خنک باشد توپکها سریع میگیرند.در غیر این صورت آنها را در سینی گذاشته و داخل یخچال بگذارید.

طرز تهیه:

بیسکویتراباغذاسازپودرکرده و بعد با آســیاب کامالً آرد کنید تــا جایی کــه ذراتش زیــر دندان حس نشود. شکر را روی حرارت مالیــم کاراملــی کنیــد. خامه را هم روی بخار کتری یا مایکروویو گرم کرده و بعد به شکر کاراملی شده اضافه کنید. در این مرحله ممکن اســت شکر ســفت شود اما بــا زیــاد هــم زدن میتوانید کارامــل ســفت شــده را روی حــرارت خیلــی کــم حــل کنید. حاال ترکیب گردو و بیسکویت و کارامل را داخل کاسه یکی کنید و بــا دســت ورز دهیــد تــا کامــالً خمیری شــکل شــود. بعــد آن را به شــکل توپکهــای کوچک درآوریــد. شــکالت را بــه روش بن مــاری حل کنیــد و توپکها را در آن بغلتانیــد و روی کاغــذ روغنــی بچینیــد. قبــل از اینک روکش شکالت سفت شود روی آن ترافــل بریزید تــا به توپکها بچســبد. بعد از اینکه شــکالت خــودش را گرفــت در ظــرف در دار بگذاریــد. توپکها داخل یخچال به مــدت طوالنی قابل نگهداریهستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.