ژلهبستنیرنگینکمان

Vizhenameh - - News -

طرز تهیه:

هــر بســته ژلــه را با یک لیــوان آب جــوش مخلوط کــرده و به روش بنمارى حل کنید. وقتی سرد شد به 2قسمت تقسیم کرده و به یکی نصف لیوان آب سرد و دیگرى نصف لیوان شیر اضافه کنید و خوب هم بزنید. ژله باید کامالً به دماى محیط رسیده باشد وگرنه میبرد. داخــل قالــب اول ژله را بریزید ودر یخچــال بگذارید. وقتی نیم بند شــد ژلهای که با شــیر درســت شــده رویش بریزید. همه ژلهها را که به همین شکل درست کرده اید به ترتیب رنگ در ظرف بریزید.

مواد الزم:

ژلهانگور .............. 1بسته ژله بلوبرى........... 1بسته ژله طالبی ............ 1بسته ژله موز ................ 1بسته ژله پرتقال ........... 1بسته ژله انار ................. 1بسته شیر ................... 3لیوان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.