میخواهــم قانون از من حمایت کند

Vizhenameh - - News - زهرا سپیدنامه

خیلــی وقتهــا و بــرای خیلیهــا طــالق نقطــه پایانی اســت بــر فصل ناخوشــایند زندگی. اینکــه دو طرف به حــدی از آزار هم برســند که تصمیم بگیرند دســت از ســر هم بردارند. اینکه طرف مقابل حتی ارزش آزار و دسیسه چینی هم ندارد. اینکه واقعاً این زندگی هر چه بوده تمام شده و رفته. اما برای فرانک مراجعهکننده هفته پیش من اوضاع جور دیگری اســت. گرفتاریها و مشــکالت او تازه بعد از جدایی آغاز شده. علی طفل مشترک. پسر بچه هشت ساله فرانک و همسر سابقش که جانش به جان او بســته اســت. بچهای که تا هفت سالگی با مادرش زندگی کرده و حاال که هشت ساله شده نزد پدرش زندگی میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.