اخبار زنان

Vizhenameh - - News -

پرونده باز اسیدپاشــی/ پرونــده اسیدپاشــیهای اصفهــان همچنــان بــاز اســــــت. شهیندخــــــت مــوالوردی دســتیار ویــژه رئیس جمهــوری در امور حقــوق شــهروندی در این بــاره میگویــد: «اطالع نداریــم کــه مقصــر و عامــالن اسیدپاشــی باالخره پیــدا شــدهاند یــا خیــر. اگر پرونــده مختومــه اعالم شــد این یعنی اینکه ما اطالعرسانی دقیقی از این موضوع نداریم.متأسفانه موارد اسیدپاشی در حال تکرار اســت و ایــن اتفاق ناگــوار نشــان میدهد که قوانین موجود ناکارآمد اســت. ما درصدد هستیم بــا همفکری و تعامل بــا نمایندگان خانم مجلس شورای اسالمی یک قانون جامع و کامل را به وجود بیاوریم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.