واقعًا بچههای امروزی مثل سابق نیستند؟

Vizhenameh - - News -

یکی از اشتباهات رایج پدر و مادرهای امروزی در تربیت فرزند، کمتر شدن توقعاتشان از بچهها است. بسیاری از پدر و مادرهای امروزی معتقدند که دیگر دوره و زمانه تغییر کرده و بچهها مثل سابق نیستند. بنابراین با همین توجیه، چندین خطای بزرگ مرتکب میشوند:

مســئولیت کمتــری به کودک میدهند و خودشــان بار همــه کارهایی را که او باید انجام دهد، یا کارهایی که از پســش برمیآید به دوش میکشــند. بــه ایــن ترتیــب کــودک نــه تنهــا بیمســئولیت و بیمبــاالت بــار میآید که اســتعدادها، تواناییهــا و عالیقــش را هــم کمتــر یــا دیرتــر میشناســد و دیرتــر شــروع بــه یادگیــری مهارتهــای زندگــی میکنــد. مهارتهایــی که در آینــده نقــش مهمــی در موفقیــت او در کار و زندگــی شــخصی خواهنــد داشت.

کمتــر بهدنبــال احترام متقابل هســتند. آنها فکر میکننــد که بچههای امروزی دیگر مثل سابق از بزرگترها حساب نمیبرند یا احترامشان را نگه نمیدارند بنابراین توقع احترام هم ندارند! در حالی که این شما هستید که حد و مرز کودک را تعیین میکنید و به او میآموزید که چطور با پدر و مادر، معلم یا افراد ســالمند برخورد کند. شــما با گفتــن اینکه «بچههای امروزی دیگر شــبیه ما نیســتند» بیاعتنایی فرزندتان به مردم، والدین، پدربزرگ و مادر بزرگ را توجیه میکنید در حالی که واقعیت، کم کاری شما در تربیت فرزندتان و آموزش دادن احترام گذاشتن به او است.

نســبت بــه تحصیــل و علم آمــوزی بیتفاوت هســتند و اگــر کودک به قــدر کافــی بــرای یادگیــری تــالش نکنــد، میگوینــد: «در ایــن دوره زمونــه درس و ســواد بــه درد نمیخــوره!» گاهی با همیــن توجیه پــدر و مادر خود را از فرآینــد تحصیلــی کــودک بــه طــور کامل کنار میکشــند و آمــوزش او را بــه مدرســه و معلــم واگــذار میکنند. با ایــن کار آینــده تحصیلی و شــغلی کــودک به مخاطره میافتــد و جایگاه اجتماعی او در آینده، تحت تأثیر قرار میگیرد.

باور اینکه «دیگر کودکان مثل سابق نیستند» باعث بیشترشدن شکاف نسلها شده و باعث میشود فکر کنید که تالش برای ارتباط سازنده و سالم با کودک بینتیجه است و باید او را به حال خود بگذارید.

با این کار به کودکتان میقبوالنید که تفکر و ســبک زندگی شــما قدیمی و کهنــه اســت و او میتوانــد براحتــی زیر همه چیز بزند و نســبت به اصــول اخالقی، آداب و ســنتهای فرهنگی و بومی بیاعتنا باشــد. در واقع شــما با این طرز فکر مجوزی صادر میکنید تا فرزندتان باری به هر جهت، قانون شکن و خالف عرف بار بیاید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.