قارچ‌سوخاری

Vizhenameh - - News - حمیده دهقان

مواد‌الزم‌

قارچ ....................................................................................................................... به مقدار الزم آرد ...............................................................................................................................یکلیوان نشاسته ذرت ............................................................................................................ نصف لیوان بیکینگ پودر .................................................................................... سه چهارم قاشق چایخوری نمک، فلفل، پودر سیر و پودر آویشن ...................................................................... به مقدار الزم قارچهــا را بشــویید و بخوبــی خشــک کنیــد. قارچهــا نبایــد بعــد از شستوشو خیس باشند و کامــالً منافــذ آنهــا باید خشک باشد. آرد را بــا نشاســته ذرت، بیکینــگ پــودر، نمــک، فلفــل، پــودر ســیر و پودر آویشــن مخلــوط کنیــد و یــک لیــوان آب بــه آن اضافــه کــرده و خــوب مخلوط کنیــد. قارچها را ابتــدا در مایــه خمیری و ســپس در پودر سوخاری بزنید و سرخ کنید. در روش دیگــر میتوانید ابتــدا قــارچ را داخــل آرد و ســپس تخم مــرغ و در آخــر در پــودر ســوخاری بزنید و سرخ کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.