یگانه خدامی

Vizhenameh - - NEWS -

-معصومــه ابتــکار معــاون امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری در توئیتــر خــود و خطــاب بــه عــزتاهلل ضرغامــی، رئیــس اســبق صدا و ســیما نوشــت: «آقای ضرغامی، شــما بهعنوان ریاســت دو دوره رســانه ملــی که بــه تعبیر امــام راحل باید دانشــگاه عمومی باشــد، نباید از الفاظ تحقیرآمیز و جنسیتی مانند «بشقاب» و «پیرزن» در توصیف رقیب اســتفاده کنید. بیهوده نیست جایگاه رسانه ملی نزد افکار عمومی تنزل کرده است.» به تازگی ضرغامی در مصاحبهای با روزنامه آرمان گفتــه بــود: «بــه مناســبت روز3۱ آبــان مــا از آقای اصغرزاده و خانم ابتکار که در تسخیر النه جاسوسی حضــور داشــتند دعــوت کردیــم کــه دیدگاههــای متفــاوت خود را درباره این واقعه عنوان کنند.البته این کار برای ما هزینههای زیادی داشت و برخی از رســانهها که نام نمیبرم و شما میشناسید عنوان میکردند که چرا به جای جوانان انقالبی یک پیرزن پشیمان را به صداوسیما دعوت کردهاید.» پس از اعتراض ابتکار، عزتاهلل ضرغامی در پاسخ به این اعتراض نوشت: «سرکار خانم ابتکار، سالم، من در مورد شما چنین تعبیری را به کار نبردم این تعبیــر ازطــرف مخالفان شــما بود کــه دراعتراض بــه حضورشــما در برنامه3۱آبــان نســبت بــه من صــورت گرفــت اظهارات مــن را دقیقتــر مطالعه فرمایید اجماالً نه شــما «پیرزن» هســتید و نه من «پیرمرد»بهفضلالهی!»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.