از توهم تا واقعیت

Vizhenameh - - NEWS - ریحانه دوستدار

دوست داشــته شدن عالــی اســت. هیــچ کــس از اینکــه مــورد پذیــرش، تأییــد و عالقــه یــک نفر قــرار بگیــرد بــدش نمیآید. امــا واقعیــت ایــن اســت کــه بســیاری از مــا نمیتوانیــم هر روز و هر لحظــه انتظار چنین چیــزی را داشــته باشــیم. طرف دیگــر رابطه حق دارد که گاهی اصالً حوصله نداشته باشد و ابراز عالقه نشــان ندهد. اصالً ممکن اســت هیــچ رابطه یــا موقعیــت عاشــقانهای وجود نداشته باشد. اما کسی که توهم عاشقی دارد تصــور میکنــد که یــک نفــر او را هــر لحظه و عمیقاً دوســت دارد. کســی که توهم عاشــقی دارد دائماً احســاس میکنــد دیگری در حال تله پاتی، فرستادن یک پیام رمزآلود و خاص و رفتارهای عاشــقانه اســت. او دائماً در حال تفســیر رفتارهاســت و تــالش میکنــد از هــر چیــزی برداشــتی عاشــقانه داشــته باشــد. در مــواردی فرد ممکن اســت اصــالً در رابطه با کسی نباشــد اما هر رفتار و عملکرد خاصی از کسی که شخصاً دوستش دارد را به نفع عشق و عالقــه بــه خــودش تفســیر میکنــد. توهــم عاشقی طیف وسیعی از رفتارهای متوهمانه اســت. یکــی از ایــن مــوارد احســاس عشــق و عاشقی با کسی است که در طبقه اجتماعی و فکری او نیست، برخی از افراد عالقه شدیدی به یک ستاره ســینما یا فوتبال پیدا میکنند و ســعی میکنند از طریق تله پاتی رابطه ایجاد کننــد یا هر پیامــی که در رســانهها میخوانند را بــرای خودشــان تفســیر میکننــد. در توهم عاشــقی فرد فکر میکند یک نفر بشدت به او عالقهمند اســت و میخواهد این پیام را به او برساند. اگــر شــما با فــردی در رابطه هســتید که دچار چنین توهمی اســت حتمــاً از روحیه و عادت کنترلی او با خبر هســتید. او دائماً احساســات شما را کنترل میکندًو از آنها به نفع خودش بهــره میبــرد و اصــال بــاور نمیکند کــه رفتار شما میتواند معنی دیگری نیز داشته باشد. همــه تالش او این اســت که ارتباط شــما را با دنیــای اطرافتــان قطع کنــد. عالوه بــر این او چنیــن انتظار مشــابهی از شــما دارد. او توقع دارد شــما هــم دقیقاً همــه چیــز را معنیدار ببینید و به همین ترتیب عمل کنید. توهم عاشقی یک توهم موقتی نیست. عالقه خــاص و شــدید ایــن افراد به یک شــخصیت معروف میتواند سالیان دراز ادامه پیدا کند. ایــن افراد حاضــر به پذیرش مشــکل در خود نیستند، بســیار کنترلگر و پرخاشــگرند و فرد مقابل را در معرض خطر قرار میدهند. کســی که شــما را تحت فشــار عالقه خود قرار میدهد، سعی میکند شما را به بهانه عشق کنترل کند، شــک و ترسهایش را به حســاب عالقه میگذارد، از شــما انتظار دارد همیشــه در حــال و هــوای عاشــقی باشــید، بــه حریــم خصوصیتــان احتــرام نمیگــذارد، خــودش را صاحــب و مالــک شــما میدانــد و دائمــاً بهدنبال تأیید شماســت، یک عاشــق واقعی نیســت. بدون شــک در یــک رابطه عاشــقانه ناســالم شــما از تنهــا چیــزی کــه اصــالً لذت نمیبریــد همان چیزهایی اســت که به اســم عشق به شما داده میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.