اخبار زنان

Vizhenameh - - NEWS -

ارمغــان 3 بــرای زنــان زندانی/ طــرح ارمغان 3، بــا هــدف آزادی مــادران و زنــان زندانــی جرایــم غیــر عمــد و مالــی از مــاه مبــارک رمضــان آغــاز میشــود. بــه طــور متوســط حــدود ۰52 زن زندانی جرایــم غیرعمــد ســاالنه در سراســر کشــور زندانی هســتند کــه بــا آزادی آنهــا تقریبــاً همیــن تعــداد جایگزیــن میشــود. مــردم در پویش ارمغــان یک، ۰۰4 میلیــون تومــان و در ارمغــان دو، ۰2۸ میلیــون تومــان بــرای آزادی زنــان زندانــی کمــک کردند. با پویــش ارمغــان دو، 3۱ نفــر از زندانیــان زن جرایــم غیر عمد از اســتانهای فارس، گلستان، آذربایجان غربی، خراسان شمالی، اصفهان، ایالم، کهگیلویه و بویراحمد، یزد، سمنان، تهران و بوشهر آزاد شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.