روز مادر پسری

Vizhenameh - - News - فرنگیس یاقوتی

این روزها برای ما روزهای آرامش اســت! چند روز گذشــته با خودم فکر میکردم چقدر جنس آرامشها و اتفاقهای دوســت داشتنی زندگی ما تغییــر کرده اســت. مثالً وقتی هنــوز آروین به جمع ما اضافه نشــده بود اگــر یک نفر بــه من میگفت چهار یا پنج ســال دیگر مثــالً یکی از دالیل خوشحالی و آرامشت این است که مثالً پسرک بلد است با خودش بازی کنــد من میخندیــدم و میگفتم این هم شــد دلیل؟ اما حــاال به عنوان یک مادر و یک همســر از این شــرایط راضی هستم و بخاطرش احساس خوشــحالی و آرامــش میکنــم. در همیــن راســتا از همســرم هم ســؤال پرســیدم او هــم گفــت جنس اتفاقهــا و شــادیهایم تغییر کرده اســت امــا این اتفاق به معنی کم شــدن آنها نیســت بلکه احساســم به زندگی عمیقتر شده است. مثالً اگر قبالً شادمانیام در این بود که با تو در خانه فیلم نگاه کنیم یا در سکوت کتاب بخوانیم اآلن در این است که دو نفری با آروین بازی کنیم یا پارک برویم و دنبال یکدیگر بدویم. مثــالً یکی از این تغییــرات این بود که هفته گذشــته صبح طبق معمول ســاعت هفت بیدار شــدیم و بعد در یک لحظه تصمیم گرفتم امروز با آروین ســینما برویم. ســئانسها را اینترنتی چک کــردم و دو عدد بلیت انیمیشــن کودکانــه بــرای خــودم و آروین بــرای همان روز گرفتــم و بعد وقتی موقع خوردن صبحانه به آروین گفتم که قرار اســت با هم ســینما برویم خوشحالی و شادمانی چشمانش به من هم منتقل شد و من هم غرق خوشحالی شدم. خالصه اینکه روز مادر و پسری شادی را کنار یکدیگر گذراندیم و تا چند روز هــر جــا میرفتیم برای همــه با هیجــان و ذوق بیانــدازهای تعریف میکرد که «من و مامانی با هم سینما رفتیم». ســرگرمی دیگــر ایــن روزهــای من درســت کــردن تعــدادی کاردســتی و وســایل دکــوری بــا چوب «بالســا» هســت. ایــن چوبها بــا ضخامت دو میلیمتــر را بایــد از فروشــگاههایی که لوازم معماری و دانشــگاهی دارند تهیــه کنیــد و بــا کاتــر و به آرامــی طرح مــورد نظــر را برش بزنیــد. طرح مــورد نظــر مــن یــک خانــه و پرنــده روی ســقف آن بــود. ترجیــح دادم اولیــن طرحــم ســاده باشــد خالصــه ابتــدا بــا مــداد روی چــوب طــرح را کشــیدم و ســپس بــه آرامی با کاتر بــرش زدم و در نهایــت تکههای مختلف را با چســب حرارتی بهم چســباندم و بــا اســتفاده از قلــم مو و رنــگ آکرلیک آنها را رنگ کــردم و از آنها به عنوان دکوری برای روی دیــوار و داخل گلدان استفاده کردم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.