راز و رمز روابط همسران موفق

Vizhenameh - - News - معصومه اسکندری

زوجین تازه ازدواج کرده باید مراقبــت کنند که از ابتــدا چــه نقشهایی را قبول، یا واگذار می کنند زیرا تغییر نقشها و قراردادهای نانوشته در آینده، مشکل خواهد بود.

قدر یکدیگر را میدانند یکی از شــایعترین مشــکالت در ازدواج، ندانســتن قــدر همســر و کاهش حساســیت به نیازهــای او در طول زمان اســت. شــاید همســرتان دیگر هنگامی که از ســر کار برمیگردید، به شما سالم نکند. شاید شــوهر، دیگر از اینکــه زن غذای محبــوب او را برای شــام پخته اســت، تشــکر نکنــد. اما همه مــا نیاز به تحسین و ابراز احساسات داریم. بــدون اینهــا فــرد شــروع بــه احســاس تنها بــودن، نادیده گرفته شدن و قدرنشناسی میکند.

چطور این مشکل را حل کنیم بــا دادن یــک هدیــه ســاده یــا یــک تشــکر ســاده سپاســگزاریتان را نسبت به همسرتان نشان دهید. برای بهبود رابطهتان وقت بگذارید، بهعنوان نمونه قراری برای رفتن به یک رســتوران بگذارید. ممکن است آنقدر نسبت به همسرتان دلخور و خشمگین باشــید که سپاســگزاری از او برایتان مشــکل باشــد. در چنیــن شــرایطی میتوانید به صحبــت در مورد مسأله پیش آمده بپردازید و بپذیرید که همسرتان هــم اشــتباه مــی کنــد. همچنیــن با بــه یــاد آوردن چیزهایی در همســرتان که زمانی دوست داشتید و گفتن آنها به او و چیزهایی در رفتار او که شما را آزار میدهد در یک زمان آرام، صمیمیت خودتان را با همسرتان بیشتر کنید.

خودخوری نمیکنند و همه چیز را درون خود نگاه نمیدارند هــر زوجی بــا چالشهایی روبه رو اســت امــا اگر در مورد این مشــکالت با همســرتان صحبــت نکنید، تنش ناشــی از این اختالف زناشــویی و فاصله پیدا کردن میان شما افزایش خواهد یافت. برخی افراد نیاز به ابزارهایی دارند تا بتوانند درباره موضوعات حساس به طریقی ایمن سخن بگویند.

چطور این مشکل را حل کنیم مهارتهــای ارتباطیتــان را بهبــود بخشــید. برای ایــن کار میتوانیــد بــه کتابهایــی که در ایــن مورد نوشــته شــدهاند، رو بیاوریــد. مشــاوران ازدواج یــک گزینــه خــوب دیگــر اســت. البتــه بایــد توجــه داشــته باشــید مشــاور ازدواجــی را انتخــاب کنیــد کــه بتواند به طــور مؤثــری مهارتهــای ارتباطی را به شما بیاموزد.

در مشاجرات بهدنبال مقصر نمیگردند در ازدواجهای ناشــاد که افراد درگیر مشــاجرههای حــل و فصل نشــده و دلخوریهای ســرکوب شــده هستند اغلب به جای اینکه مسئولیتشان را قبول کنند، همسرشان را مقصر میدانند. امــا مقصــر دانســتن طــرف مقابل مشــکلی را حل نمیکند با این کار تنها اختالفات باال میگیرد.

چطور این مشکل را حل کنیم ســعی کنید موضوعهای اساســی را که واقعاً بر سر آن نزاع دارید پیدا کنید. بهعنوان نمونه آیا احساس میکنید حرفهای شــما شــنیده نمیشــود و مورد عشــق و احترام همسرتان قرار ندارید. اگر در یافتن ایــن موضوعات اصلی مورد اختالف دچار مشــکل هســتید، از خودتــان ســؤال کنیــد: ایــن اختالف چه چیز و چه کسانی را به یادتان میآورد؟ هنگامی که متوجه شــدید چه چیزی عامل این اختالف است، میتوانیــد الگوهــای فکــری و رفتاریتــان را تغییــر دهید.

همیشــه خودشــان را بهخاطــر دیگــری نادیــده نمیگیرند اگر یکی از طرفین، همیشــه برای خوشــحال کردن طرف مقابل خواســتههای خودش را زیر پا بگذارد، ازدواج آنها وارد یک مسیر اشتباه خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.