با بچهای که کتک میزند چه کنیم؟

Vizhenameh - - News -

ممکن اســت موقعیت بســیار شــرمآوری برایتان باشــد؛ در جمعی از دوســتان یا اقوام هســتید اما فرزندتان ســمت شما میآید و شروع میکند به کتک زدن شما. یــا از چیزی ناراحت اســت اما همان طور که گریه میکند، دســتهای کوچکش را به ســر و صورت شــما میکوبد. کتک زدن کودکان اما مشــکلی اســت که خیلی از والدین با آن مواجهند. این رفتار بیشــتر درســن 3 تا 5 سالگی و در موقعیتهایی که کودک رنجیده، خجالت زده یا خســته اســت دیده میشود. مهمترین کار شما این است که این بدرفتاری کودک را نادیده نگیرید، به او نخندید یا نگویید طبیعی است، بچه است، درست میشود... برای اصالح این رفتار، شما باید قبل از هر چیز مهارتهای اجتماعی و الگوهای رفتاری مناسب را به فرزندتان بیاموزید.

در ســنین پاییــن تــر، هر گاه کودکتان شــروع به کتک زدن شــما کــرد، او را با جدیت، قاطعیت و بدون پرخاش ترک کنید و به محیط دیگری بروید.

به آرامی به او بگویید تا زمانی که این طور رفتار میکند، خواستهاش را برآورده نمیکنید و فقط وقتی به حرفش گوش میدهید که دست از کتک زدن شما بردارد.

شــرایطی را که منجر به این رفتار میشــود بررسی کنید. مثالً آیا کودکتان در جمع این کار را میکند یا در خانه خودتان؟ آیا این رفتار را وقتی نشــان میدهد که مدت زیادی از او دور بوده اید یا کم توجهی کرده اید؟ آیا ساعت خواب و غذا خوردن کودک تغییر کرده؟ شرایط را بررسی کنید و اگر عامل رفتار کودک یکی از اینهاست، آن را برطرف کنید.

برای کودک توضیح دهید که کتک زدن کار زشتی است و هیچ کس کودکی را که کتک میزند دوست ندارد و با او حرف نمیزند.

در صــورت تکــرار رفتار کودک، او را تنبیه کنید. یعنی از کارهایی که دوســت دارد محرومش کنید.

اگر کودک شــما همســرتان را کتک میزند، سعی کنید برای مدتی او را نادیده گرفته و به همسر خود توجه کنید، البته این بیتوجهی نباید بهمدت طوالنی باشد.

از همــان ســنین خردســالی مهارتهای اجتماعــی را به کودکتــان آموزش دهیــد. بــه او بگوییــد وقتــی ناراحت یــا عصبانی اســت میتواند برود تــوی اتاق دیگــری و با عروســکهایش حرف بزند. یا میتواند خمیر بــازی کند، یک لیوان آب بخورد یا تا 0۱ بشمرد.

اجازه ندهید کودک فیلم یا کارتونهای خشن ببیند. در مواقعــی که فرزندتان رفتار خوبی دارد، او را زیاد در آغوش بگیرید و از هر فرصتی برای بوسیدن او استفاده کنید. گاهی دلیل پرخاشگری بچهها، کم توجهی شماست.

هر گاه کودکتان رفتار خود را اصالح کرد و دســت از کتک زدن برداشــت با مهربانی به او بگویید که خواســتهاش را به شما بگوید و برآورده کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.