پیتزا تابهای

Vizhenameh - - News - فریبا عریف

مواد الزم برای تهیه خمیر:

شیر ولرم.............................................. 2 لیوان روغن مایع ........................................ یک لیوان شکر .................................... 2 قاشق سوپخوری نمک ............................... یک قاشق چایخوری مایه خمیر .......................... 2 قاشق سوپخوری آرد ............. تا حدی که خمیر به دست نچسبد

طرز تهیه:

همــه مــواد بجــز آرد را با هــم مخلوط کــرده و در آخــر آرد را کــم کم اضافــه کنید تا زمانــی که دیگر نیازی به اضافه کردن آرد نباشد و خمیر به دست نچســبد. بعد از اینکــه خمیر را آمــاده کردید روی آن را ســلفون بکشــید و در جــای گــرم بــه مــدت 2 ساعت بگذارید بماند تا عمل بیاید یعنی خمیر 2 برابر شود. بعد از 2 ســاعت خمیر را از کاســه بیــرون بیاورید و روی میــز کار که مقداری آرد پاشــیدهاید قرار دهید. از خمیــر مقداری بردارید و با وردنــه کمی باز کنید. حــاال آن را درون ماهیتابــهای کــه چــرب کردهایــد گذاشــته و با دســت خمیر را بــه اندازه کــف تابه باز کنیــد. حــاال بــا کمی ســس گوجــه فرنگــی رویش را پوشــانده و بعد مقداری پنیر پیتزا بریزید. حاال روی پنیــر پیتزا هر موادی که دوســت داریــد بریزید مثل گوشــت مرغ، سوســیس و کالباس و سبزیجات تازه. در آخر کار باز هم مقداری پنیر پیتزا ریخته و در تابه را ببندید. زیر اجاق گاز را روشــن و شعله را کم کنید و اجازه دهید پیتزا به آرامی بپزد. پخت پیتزا حدود 20 دقیقــه زمان میبــرد. در واقع همین که پنیر آب شد و خمیر پف کرد و سرخ شد کافی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.