رفعت هاشمپور صدای ماندگار

Vizhenameh - - News -

هنر دوبله در ایران یکی از هنرهای دوست داشتنی اســت کــه مــردم بــه آن عالقه خاصی داشــتند و دارند.چهرههاییسالها در ایــن هنــر فعالیــت کردنــد و فیلمهایــی بــا هنرشــان دوبلــه شــد که هنــوز هم بــه یادماندنی اســت. رفعت هاشمپور یکــی از ایــن چهرههــای به یادماندنی دوبله اســت و حتماً صدایش را در فیلم بازمانــده و بهجای شــخصیت صفیه یــا در فیلم برباد رفته و به جای ویوین لی (اسکارلت اوهارا) به یاد دارید. او متولد ســال 0۱3۱ بــود و در اردبیل به دنیا آمد. برای دانشگاه رشته بازیگری تئاتر را انتخاب کرد و این رشته را در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران ادامه داد و لیسانس گرفت،اما با وجود تحصیل در این رشته وارد کار دوبلــه شــد. از اواســط دهــه 30 بختــش را در دوبله امتحان میکرد تا اینکه بهطور حرفهای از ســال ۷33۱ وارد این کار شــد. هاشــمپور صدای خاصی داشت و در دوبله بسیار توانا بود. به همین دلیل هم او را به عنوان دوبلور بازیگران مشهوری چون سوزان هیوارد، النا ترنر، اینگرید برگمن، ویوین لی، اوا گاردنر، کیم نوواک، ایرنه پاپاس، النور پارکــر ...و انتخاب میکردند. البته او فقط دوبلور فیلمهای خارجی نبود و در فیلمهای ایرانی هم بهجای بازیگرانی مانند شهال ریاحی، فخری خوروش ...و گویندگی کرد. غیــر از شــخصیت اســکارلت اوهــارا در بربادرفتــه گویندگیهایش بهجای سوزان هیوارد (به نقش باربارا گراهــام) در میخواهم زنده بمانــم و آن بنکرافت (به نقش معلم هلن کلر) در معجزهگر و ایرنه پاپاس (در نقش هند همسر ابوسفیان) در فیلم محمد رسولاهلل در ذهن تماشاگران مانده است. او از ســال ۱353 در تلویزیــون بــه عنــوان سرپرســت گویندگان کارش را آغاز کرد و مدیریت دوبالژ بسیاری از سریالهای محبوب و پربیننده مانند قصههای جزیره را برعهــده داشــت و خــودش هم به جای شــخصیت هتیکینگصحبتمیکرد. هاشــمپور که در گویندگی فیلمهای مســتند هم فعال بــود از اواخــر دهــه 0۷ بــه تدریــج حضــورش را در هنر دوبلــه کمتر کرد و به هنرجویــان و عالقه مندان به این رشــته آموزش میداد و در نهایت از ســال ۴8 از دوبله کنارهگیــری کرد. جنس صدای هاشــمپور باعث شــده بتواند نقشهای خاص و عمیق را به خوبی دوبله کند و از ســوی همکارانش هم تحســین شود.همانطور که خسرو خسروشاهی گویندگی رفعت هاشمپور در فیلم «جنگیر» را یک اجرای جهانی دانستهاست. رفعــت هاشــمپور در طــول دوران کاریاش بــا جــالل مقامی دیگر هنرمند و دوبلور ســینما و تلویزیون آشــنا شد و با او ازدواج کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.