عوارض مصرف کافئین در بارداری

Vizhenameh - - News - دکتر سمیه ادایی متخصص زنان

کــــــافئیـــــن یـــکـــــی از محبوبتریــن داروهــای مصرفی فعــال و یکی از مهمتریــن محصــوالت مورد مطالعــه در جهان اســت. این ماده محرک است و اغلب برای افزایش هوشیاری ذهنی استفاده میشــود. اگرچه هیچ شــواهد متقنــی درباره این که مصــرف میزان متوســط کافئین اثــرات نامطلوب بر باروری یا نتیجه حاملگی داشــته باشــد،وجود ندارد اما اعتقــادات احتمالی در مورد ارتباط بین مصرف کافئین و پیامدهای نامطلوب تولید مثل رایج است و مصرف کافئین اغلب بهعنوان یک عادت ناســالم در نظــر گرفتــه میشــود. مصــرف نوشــیدنیهای کافئیــن دار در مشــکالت بــاروری دخالــت دارد، در حالــی که مصرف در دوران بارداری با افزایش خطر ســقط جنین، ناهنجاریهای مادرزادی، محدودیت رشــد جنین، مرگ هنگام تولد نوزاد و اثرات رفتاری طوالنــی مــدت در فرزنــدان همراه اســت. ایــن آثار بهدلیل توانایی تجمع کافئین در بافتهای مختلف جنیــن اســت کــه اثــرات مختلفی بــر رشــد و تکامل جنین میگذارد. کافئیــن در بیــش از ۰۶ گیــاه وجــود دارد، بــه طــور طبیعــی در محصــوالت غذایــی و نوشــیدنیهای مختلف (از جمله قهوه، چای، شکالت، محصوالت کاکائــو، colaهــا) یافــت میشــود. و بــه برخــی از نوشــیدنیها و اکثــر نوشــیدنیهای انــرژیزا افــزوده میشــود. کافئیــن در برخــی از داروهــای تجویــزی و بــدون نســخه ماننــد داروهــای ســرماخوردگی و آنفلوانزا، داروهای ضد آلرژی و ســردرد، قرصهای رژیم غذایی، دیورتیکها و محرکها موجود اســت. کافئیــن در حــال حاضــر بهعنــوان یــک افزودنی در اســنک، مکملهــای ورزشــی و مکملهــای رژیمــی وجــود دارد. قهوه، چای، کاکائو و نوشــابههای گازدار منبــع اصلــی مصــرف کافئین هســتند. مصــرف در سراســر جهان متفاوت اســت و تحت تأثیر فرهنگ، عالیــق فــردی، در دســترس بــودن و تبلیغــات قرار میگیرد. قهوه حاوی ۰۵ تا ۰۷ درصد کافئین بیشــتر نســبت به چــای و دیگر محصوالت اســت کــه منبع اصلــی کافئیــن در اکثر نقــاط جهان اســت. تخمین میانگیــن مصــرف قهــوه روزانــه در نقــاط مختلــف مشــکل اســت. در حاملگی اکثر زنــان بهدلیل تهوع مصــرف روزانــه قهــوه را کاهــش میدهنــد. قهــوه براحتــی از روده باریــک جــذب میشــود و بــه دلیل قابلیت عبور از جفت در مایع امینیون و خون جنین یافت میشــود. از آنجــا که آنزیمهــای کبدی جنین تکامــل الزم جهــت متابولیســم کافئیــن را ندارنــد، جنیــن در مدت زمان طوالنیتری در معرض اثرات کافئیــن قــرار میگیــرد. ســیگار کشــیدن مــادر نیز بر غلظت کافئین خون جنین میافزاید. همچنین متابولیسم کافئین مادر در دوران بارداری به طور قابل توجهی کاهش مییابد. به نظر میرسد ســطوح بــاالی کافئیــن پالســما در مادران بــا مدت طوالنیتر از تحریک جنین، افزایش میزان تغییرات ضربــان قلــب جنین، کاهــش ضربان قلــب جنین، افزایــش فعالیــت تنفــس جنین و اثــرات نامطلوب بــر جریــان خون جنیــن و جســمی همراه باشــد. در مــورد میزان مصــرف قهــوه در بارداری و شــیردهی وحــدت نظــر وجــود نــدارد و انجمنهــای علمــی مختلــف نظــرات مختلفــی دارنــد. اکثــر انجمنهــا مصرف ۰۰۲ تا ۰۰۳ میلی گرم در روز کافئین را برای مادر ایمــن میدانند. از طرفی مصرف این میزان از کافئین ممکن اســت نوعی اثــر محافظتی بر ابتال به دیابت بارداری داشته باشد. اثر منفی مصرف قهوه بر هوش کودکان گزارش نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.