پس از ترک رابطه عاطفی چه باید کرد

Vizhenameh - - News - ریحانه دوستدار

پــس از یــک رابطــه از دســت رفتــه عاطفــی در موقعیتــی قــرار میگیریــد که احســاس میکنیــد هر طور شــده باید فکــر و خاطرهتان را از او پــاک کنیــد. امــا اینکــه بگوییــد «دیگر بــه او فکر نخواهــم کــرد» چاره مشــکل شــما نیســت. چون ایــن فکرهــا نمیتواننــد متوقــف شــوند. در واقــع شــما هرگــز نمیتوانیــد بهطــور کامــل از ایــن فکر و خواســته رها شــوید. ممکن اســت بتوانیــد آن را کنترل کنید اما قطعاً نمیتوانید کامالً فراموشــش کنید. برای فراموش کردن و شروع زندگی بدون او باید انرژی، وقت و حوصله زیادی داشــته باشــید. شــما دائماً وسوسه میشــوید که به عشق از دست رفتهتــان فکر کنید و خودتان را غرق رؤیای او کنید و این تالشها شــما را برای فراموشــی با شکست مواجه میکند. ایــن راهکارها تســکین دهنــده هســتند و میتوانند وضعیــت شــما را تــا انــدازهای بهبود دهنــد. توقع نداشــته باشــید کــه بــا ایــن روشهــا همــه چیــز را فرامــوش کنیــد زیــرا هیچ پــاک کنــی وجود نــدارد کــه خاطــرات شــما را به کلی محــو کنند. امــا با این راهکارهــا میتوانیــد کمــی آرام بگیریــد و زندگــی روزمرهتان را که بشــدت تحت تأثیر این مسأله قرار گرفته است، ادامه بدهید:

خوب بخوابید. قطعاً برای یک خواب خوب شما باید راهکارهای آن را بلد باشــید. بجز این راهکارها ســعی کنیــد طی روز آنقدر خســته شــوید که شــب وقت کافی برای فکر کردن نداشته باشید.

نوشــیدن الکل یا مصرف روان گردان و داروهای خواب آور عادتهای مخربی هســتند که افراد پس از یــک رابطه شکســت خــورده ممکن اســت برای رهایــی، یا برای تمرکز بیشــتر بر آن اســتفاده کنند. سعی کنید به مرور این عادتها را ترک کنید.

بیشتر ورزش و فعالیت بدنی داشته باشید. برای اینکه کمتر فکــر کنید فعالیتهــای جمعی انجام بدهید. ایروبیک بهتر از بدنســازی است چون شما را در یک فعالیت جمعی قرار میدهد. الزم اســت که هر روز یا حداقل ۵ روز در هفته ورزش کنید.

هــر کســی یــک راه بــرای آرام کــردن ذهنــش میشناســد. وقتی فکرها به شــما هجــوم میآورند به جــای فرو رفتن در این افکار کــه همواره با ترس و اضطــراب فراوانی هســتند ذهنتان را با فعالیتی آرام بخش به سمت دیگری هدایت کنید.

اســترس و اضطــراب را درمــان کنیــد. و از تکنیکهای کاهش اضطراب استفاده کنید.

افکارتان را بنویســید. نوشــتن یک فعالیت شــفا بخــش اســت. هیچ چیــز به اندازه نوشــتن بهشــما کمک نمیکند که ذهنتان را بشــکافید. با نوشــتن افکاری که نمیتوانید به کسی بگویید حال خودتان را بهتــر کنیــد. بهتراســت یادداشــتهایتان را نگــه ندارید.

اگــر افســرده هســتید یــا نمیتوانیــد زندگــی روزمرهتان را به شــکل طبیعی دنبال کنید حتماً به فکر درمان خودتان باشید.

بــه خودتان اجازه بدهید فقط زمان محدودی از روز را بــه او فکر کنیــد. ۰۲ دقیقه در روز برای این کار کافی است. در هر زمان دیگری به خودتان یادآوری کنید کــه «حاال وقتش نرســیده و نمیتوانم االن به تو فکر کنم.»

اگــر رابطــه شــما بر اثــر یــک حادثه جــدی مثل مرگ از دســت رفته اســت و نمیتوانید افکارتان را در مورد این فرد هدایت کنید و در شــرایطی که فکر کردن باعث مشــکالتی در خواب، تغذیه، ســالمت جســمی، تمرکز و روابطتان با دیگران شــده اســت بایــد به فکــر درمان خودتان باشــید. فکــر کردن به دیگری نباید ارتباط شــما را با دیگران دچار مشکل کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.