گروهبندی کارهای عقب افتاده

Vizhenameh - - News -

خیلــی وقتها کارهای روزمرهمــان عقب میافتد و نمیتوانیم برای انجام دادن آنها زمانبندی کنیم. مشکل دقیقاً از همین جا شروع میشود. اینکه نتوانستهایم درســت زمانبنــدی کنیــم. این مســأله باعث میشــود کارها بیشــتر و بیشــتر روی هــم تلنبــار شــوند. شــما بایــد کارهایتــان را براســاس زمانی کــه باید انجام شــود تقســیمبندی کنید و بعد به انجام آنها بپردازید.یادتان باشد همه این کارها باید انجــام شــود و نمیتوانید هیچ کدام را از ســر بیرون کنید. مطمئن باشــید پس از ایــن گروهبندی و انجام بموقع کارها آرامش بیشــتری خواهید داشــت و موفقتر خواهید بود. پس اگر تا به حال راههای مختلف برای برنامهریزی را طی کردهاید و نتیجه خوبی نگرفته اید نگاهی به این نکتهها بیندازید:

اول از همــه کارهایــی را که باید همین االن و بســرعت انجام شــود مشــخص کنید و ســریع ســراغ آنهــا بروید. کارهــای اضطراری که بــه تأخیر افتــادن آنها به کارتان و روند آن لطمه میزند، در اولویت قرار دهید. نگاهی بیندازید به کارهایی که باید دیروز و روزهای قبل از آن انجام میشدند و به تعویق افتادهاند. آنها هم در این دستهبندی قرار میگیرند. اگر الزم است برای انجام این کارها درخواست زمان بیشتری کنید و هرچه سریعتر سراغشان بروید.

حاال نوبت کارهایی اســت که تا فردا برای انجام آنها مهلت دارید. این کارها بایــد بســرعت انجــام شــوند اما میشــود یــک روز برایشــان زمان در نظــر گرفت و اضطــرار گــروه اول را ندارند. مشــخص کــردن کارهای این گروه باعث میشــود کمی از استرستان کم شده و بتوانید کارهای گروه اول را با تمرکز بیشتری انجام دهید.

کارهایی که باید بزودی انجام شــوند در گروه بعدی قرار میگیرند. این گروه مخصــوص کارهایی اســت که مهم هســتند اما هنــوز میتوانید بــرای انجام آنها چنــد روزی زمــان بخرید. مثالً پروژههایی که باید انجام شــوند، امــا زمان تحویل برایشــان تعیین نشــده یا عجلهای برای انجامشــان وجود ندارد اما باالخره باید انجام شــوند. میتوانید با مشخص کردن این کارها زمانی را هم برای انجامشان در نظر بگیرید و سعی کنید به این زمان وفادار بمانید.

کارهایــی هــم هســتند کــه زمانبنــدی خاصــی بــرای آنها مشــخص نشــده و میتوانیــد در روزها و هفتههای آینده و حتی ســاعات بیکاری سراغشــان بروید و بعد آنها را تحویل دهید. این گروه میتواند بســیار گســترده باشــد، بخوبی کارها را مشــخص کــرده و بــاز هم برایشــان زمان خاصــی در نظر بگیریــد چون ممکن اســت بهدلیل اینکه اضطراری نیســتند دوباره از انجامشــان فرار کنید و روی هم تلنبار شــوند. با این روش باز هم به دردســر میافتید. شــاید الزم نباشــد برای کارهای این گروه به کسی جوابگو باشید اما طوری برنامهریزی کنید که مجبور باشــید به خودتان پاســخگو باشــید. در نظر گرفتن یک جایزه کوچک برای خودتان باعث میشــود برای انجام آنها ترغیب شوید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.