دونات‌مرغ‌کنجدی

Vizhenameh - - News -

مواد الزم :

نان تست .............................................۷ عدد شیر.......................................... به میزان الزم سینه مرغ چرخ شده ........................ یک عدد سس خردل ................................... یک قاشق تخم مرغ ......................................... یک عدد نمک، فلفل و ادویه کاری......... به میزان الزم سیر رنده شده ................................۳ تا ۴ حبه روغن سـرخ کـردنی .................. به میزان الزم بیکینگپودر ................. یک قاشق چایخوری کنجد ........................................ به میزان الزم ســینه مــرغ را چــرخ کــرده و نانهای تســت را در شــیر خیس کنیــد و اجــازه دهیــد نرم شــوند. سپس با دست فشار دهید و شیر اضافه آن را بگیرید. توجه داشته باشــید کــه نانهــا نبایــد حالــت خمیر پیدا کنند فقط در حد نرم شدن کافی است. ســپس مرغ، نان تســت و سیر را مخلــوط کــرده، تخممرغهــا را نیــز اضافه کنیــد. نمــک، فلفل، ادویــهکاری و بیکینــگ پــودر و سس خردل را هم اضافه کرده و خوب هم بزنید.از مواد برداشته بــه صــورت دونات شــکل دهید. روی آن را کنجــد بپاشــید و در روغن شناور سرخ کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.