ترشی‌پیاز‌و‌‌آلبالو

Vizhenameh - - News -

مواد الزم:

پیاز ترشــی، آلبالو، ســرکه سفید، تخم گشــنیز، فلفل سیاه و سفید، برگ نعناع، سیر، فلفل سبز، نمک، نبات یا شکر.

نکته:

نکته: اگرپیازها کمی درشت بودند روی آنها را با چاقو برشی به شکل بعالوه بزنید.

طرز تهیه:

ابتــدا پیازهــا را ۰۲ دقیقــه در آب ســرد بریزیــد و بعد پوســت آن را بگیریــد. حــاال پیازها را بشــویید و بعد روی پارچــه بگذارید تا کامالً خشــک شــوند. آلبالوهــا را هــم بشــویید و بگذارید خشک شوند. پیــاز و آلبالــو بایــد کامــالً خشــک باشند تا ترشی کپک نزند. سرکه سفید را به مدت یک دقیقه بجوشــانید و زمان بدهید تا ولرم نزدیک به خنک شــود. با این کار هــم طعمــش بهتــر میشــود و هم ترشــی کپــک نمیزنــه. پیاز و آلبالو را درظرف شیشهای خشک و تمیــز میریزیــم و بــا ســرکه پــر میکنیم. چند عدد تخم گشــنیز، فلفل ســیاه و سفید، یکی دوبرگ نعنــاع، دو حبــه ســیر، یک فلفل ســبز و مقــداری نمــک کــه بهتــر است نمک یددار نباشد. برای تعدیل و گرفتن تیزی سرکه به اندازه یک بند انگشت نبات یا یک قاشق شکر بزنید. بعد شیشه را دو تا ســه هفته در جای خنک و تاریک بگذارید تا آماده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.