مریم آچاک شمشیربازالمپیکی

Vizhenameh - - News -

زمانــی کــه ورزش زنان چنــدان متــداول نبــود زنانــی آن را بــه صورت جــدی دنبــال کردنــد و حتــی راهــی المپیــک شــدند؛ راهــی که باعث شــد کار ورزشــکاران امــروز کمــی آســانتر شــود. مریــم آچــاک شمشــیرباز کهنــه کار یکی از اولین ورزشکاران زن اعزامی به المپیک بود. او کــه ســال ۵۲۳۱ در اصفهــان بــه دنیــا آمده بــود از کودکــی بــه ورزش عالقــه داشــت و آن را آغــاز کــرد. پــدرش حامی او بــود و به مریــم و خواهرش میدان میداد. آچاک نقاشی را هم دنبال میکرد اما آنقدر بــه ورزش عالقــه داشــت کــه از کالس نقاشــی فــرار میکرد و به ورزش میرفت. تا جایی که معلم نقاشی گفــت بایــد یــک رشــته را انتخــاب کنــد و او ورزش را انتخاب کرد. او و خواهرش والیبال را دنبال میکردند تا اینکه مدیرعامل باشگاهشــان اعالم کرد یک رشته جدید آمده و چند نفر را انتخاب کرد تا شمشیربازی را یــاد بگیرنــد. مریــم و خواهــرش توانســتند مدتی بعد وارد این گروه شــوند. اولین مســابقه جدی آنها بــا تیم تهران بود و با اینکــه بازیکنان این تیم بزرگتر بودند مریم و هــم تیمیهایش آنقدر تمرین کردند تا توانســتند تیم تهران را شکســت دهند و آوازه تیم اصفهان پیچید. بعد از دو ســال ایران از تیم روســیه دعــوت کــرد تا به تهــران بیایــد و این اولین مســابقه خارجی تیم ایران بود که با پیروزی آنها هم به پایان رســید.مدتی بعــد هــم تیم ایران راهی روســیه شــد و آنجــا هم این پیــروزی را تکرار کرد. پــس از آن و در سال ۰۷۹۱ تیم شمشیربازی زنان ایران به مسابقات جهانــی ترکیــه اعزام شــد و بعــد از مدتی هــم زمان شرکت در مسابقات آسیایی رســید آن هم در ایران. تیم ایران بازهم موفق بود و مریم آچاک در قسمت تیمی فلوره اول شــد. با موفقیتهای تیم ایران آنها بــرای شــرکت در المپیــک مونتــرال ۶۷۹۱ انتخــاب شــدند. تجربهای که برایشــان باورنکردنی بود و آنها میدانســتند بهدلیــل کــم تجربگی شــانس چندانی برای گرفتن مدال ندارند اما تالششان را کردند. مریم آچاک پــس از پیروزی انقالب اســالمی حدود ۰۱ ســال شمشیربازی را کنار گذاشــت و در این مدت دوبــاره بــه والیبال برگشــت امــا وقتــی ورزش بانوان در اصفهــان راه افتــاد، از او خواســتند بهعنوان مربی فعالیــت کنــد. او در ایــن زمینه هــم موفق بــود و در اولین ســالی که در مسابقات کشــوری شرکت کردند توانســتند عنوان سومی را به دســت بیاورند.هرچند آچــاک چنــدان مربیگــری را دوســت نداشــت امــا بهدلیل عالقه به شمشیربازی آن را دنبال کرد و هنوز هم در این زمینه فعالیت میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.