جاهطلبیهایشعلهور

Vizhenameh - - News -

ســالها قبل دختری بودم که احســاس میکردم از دســت رفته است. این درســت بود. تمام امیدهای جوانیام بهنظرم میرســید از دســت رفته باشــند. بهنظــرم میرســید کــه دارم بســرعت بــه عقــب برمیگردم به ســمت مــادرم، مادربزرگــم، زنجیره زنــان الل و خشــمگینی کــه از آنجــا میآمــدم. موقعیتهایــی ازدســترفته. جاهطلبیهایم هنوز شــعلهور بودنــد و از بــدن جوانــم و از تخیلــم کــه پروژه پشــت پروژه اضافه میکرد، پروار میشــدند. احســاس میکــردم کــه شــور و اشــتیاق خــالق من دائماً بیشــتر به خاطــر ارتباطاتی که در دانشــگاهها بــود و فرصتطلبیهــای ممکن شــغلی کــه وجود داشــت، محروم میماند. بهنظرم میرســید که در ذهــن خــودم حبس شــدهام، بدون اینکــه امکانش باشد تا خودم را امتحان کنم. عصبی بودم. … چه احمقانه اســت که فکر کنی میتوانی بــا بچههایت درباره خودت حرف بزنی قبل از اینکه حداقل پنجاه سال داشته باشند و انتظار داشته باشی که آنها تو را مثل یک انسان ببینند نه مثل یک وظیفه. نام کتاب: دختر پنهانم نویسنده: النا فرانته ترجمه: سارا عصاره نشر: نون

در بحــث آمــوزش زنــان بویــژه زنـــــــان سرپرســـــــت خانـــــــــوار بهدنبـــــال توانمندســازی و فقرزدایــی هســتیم. ســلیمان پاکسرشــت معــاون وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان ایــن مطلــب گفت:«یکی از برنامههــای ســازمان آمــوزش فنــی و حرفهای، انطبــاق مهارتهــای جدیــد بــا اســتانداردهای جهانــی اســت و بــه زنــان سرپرســت خانــوار به منظور ارتقای کیفیت تولید و بهرهوری و تربیت نیــروی انســانی ماهــر آمــوزش داده میشــود و بیشــتر آموزشهایی که ارائه میشود، در زمینه مشاغل خانگی است.»

طــرح تســهیل خـــــــروج زنــان از کشــور در کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت خارجــــــــی مجلـــــــس تصویب شــد. بــه موجب این مصوبــه یک تبصره به بند ســه ماده ۸۱ قانــون گذرنامه اضافه خواهد شــد کــه بــه موجــب آن زنانی کــه میخواهنــد در همایشهای علمی، فرهنگی، ورزشی و مانند آنها شــرکت کنند، در مواردی که شــوهر بــه آنها اجازه خروج نمیدهد، میتوانند با اجازه مراجع ذیربط یا در غیر این صورت با دســتور دادســتانی از کشور خارج شوند. البته این مصوبه برای تصویب نهایی نیازمنــد رأی نماینــدگان در صحــن علنی خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.