اخبار زنان

Vizhenameh - - News -

زنــان بــه ســربازی نمیرونــد/ هفتــه پیــش خبــری دربــاره ســربازی رفتــن دختــران از قــول نماینــده مجلس منتشــر شــد کــه جنجالــی شــد؛ امــا طیبــه سیاوشــی گفت: «مــن هیــچ جزئیاتی از ایــن طــرح نمیدانــم و تنها در پاســخ به ســؤاالت خبرنــگاری کــه به اصــرار از مــن دربــاره جزئیاتش میپرسید پاسخ دادم اگر همچنین طرحی مطرح شــده باشــد که بعید میدانم، فکر نمیکنم بحث فعالیت نظامی زنان در کار باشــد.» ســردار کمالی رئیــس اداره ســرمایه انســانی ســتاد کل نیروهــای مســلح هم گفــت: «طــرح این مســأله شــبیه یک شــوخی اســت و ســتاد کل هیــچ برنامــهای بــرای سربازی دختران ندارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.