درمان گر گرفتگی در دوران یائسگی

Vizhenameh - - News - دکتر سمیه ادایی متخصص زنان

گــر گرفتگــی یکــی از شــایعترین مشــکات دوران یائســــــگی بـــــــه شــمار مــیرود. حــدود 80 درصــد زنــان در ســنین یائســگی، گــر گرفتگــی را تجربــه میکننــد و در حــدود 7-8 درصــد از موارد، عائم به حدی شــدید اســت که در رونــد زندگــی طبیعــی افــراد تأثیــر میگــذارد. درمانهای متفاوتی برای گر گرفتگی وجود دارد. ایــن درمانهــا را میتــوان به درمانهــای دارویی هورمونــی، غیــر هورمونــی و درمانهــای مکمــل تقسیمبندی کرد. در ایــن مقالــه بهطور خاصه بــه معرفی بعضی از انــواع درمانهــای مکمل میپردازیــم. الزم به تذکر اســت کــه در اکثر مــوارد، هنوز شــواهد کافی علمــی دربــاره مؤثــر بودن یــا بیخطر بــودن این درمانها وجود ندارد و الزم است حتماً با پزشک خودتان در این باره مشورت کنید. -1 طب سوزنی: بررسیهای علمی نشان دادهاند که عائم گر گرفتگی در بیمارانی که تحت درمان با طب سوزنی قرار میگیرند، کاهش مییابد. با وجود این، هنوز مشــخص نیســت که این کاهش عائم، به علت تأثیر خود سوزن هاست یا به تلقین ارتبــاط دارد. بــا وجود ایــن، با در نظــر گرفتن اینکه طــب ســوزنی تقریباً عــوارض خاصی نــدارد، گزینه مناسبی برای درمان غیر دارویی بهنظر میرسد. -2 طب ایرانی: در طــب ایرانی، با در نظر گرفتن مزاج بیمار و عائم وی، ممکن است درمانهای متفاوتی تجویز شــود. باید به این نکته توجه شود کــه بر خاف تصــور، بســیاری از داروهــای گیاهی ممکن اســت در صورت مصرف نادرســت، بیمار را دچار عوارض کنند. توصیه میشــود در صورت تمایــل، حتمــاً بــه ســامتکدههای طــب ایرانی و متخصصان طب ایرانی مراجعه کنید. -3 روغــن گل مغربــی: روغــن گل مغربــی یــا ‪evening primrose oil‬ - کــه بهنــام گل پامچــال شــب نیــز شــناخته میشــود - یک روغــن گیاهی غنــی از گامــا لینولئیــک اســید اســت. ایــن روغن گاه بهعنوان درمان درد پســتان و عائم یائســگی معرفی میشــود. با وجود ایــن، تحقیقات درباره این ماده، هنوز تأییدکننده این اثر نیست. -4 کوهوش ســیاه: گیاهی بومی امریکای شــمالی اســت کــه در گذشــته توســط سرخپوســتان بــرای درمــان بیماریهــای زنــان و انــواع دیگــری از بیماریهــا ماننــد گلــو درد و روماتیســم اســتفاده میشــده است. در ســالهای اخیر این گیاه بیشتر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. بــا وجــود ایــن، تحقیقات علمی تاکنون نشان دهنده تأثیر مثبتی نبوده است. ضمن اینکه در بعضی از مطالعات، شواهدی به نفع آسیب کبدی دیده شده و باید در مورد مصرف این دارو احتیاط شود. -5 فیتواســتروژنها: بســیاری از ترکیبــات گیاهی، ماننــد ســویا، حــاوی مــوادی بهنام فیتواســتروژن هســتند. این مــواد، با اثراتی مشــابه هورمونهای زنانــه، میتواننــد باعــث کاهــش عائم یائســگی شــوند. گرچــه در این زمینه بــه تحقیقات طوالنی مدتی نیاز اســت و توصیه میشــود حتمــاً در این بــاره با پزشــک خود مشــورت کنید. ضمــن اینکه مصرف این مواد در مبتایان به ســرطان پســتان میتواند خطرناک باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.