بحرانمیانسالی و رابطه همسران

Vizhenameh - - News - ریحانه دوستدار

میانسالی توصیفی برای دورهای از زندگی اســت کــه فــرد از دوره جوانــی وارد دوره میانســالی و پیری میشــود. در این دوره هر فردی دســتاوردها، اهــداف و آرزوهایــش را ارزیابی میکنــد اما ارزیابی آنچه گذشــته و آنچه پیش رو اســت بــرای همه کار ســادهای نیســت. کســی که دچار بحران میانســالی میشــود بســیاری از اهداف و آرزوهایــش را خاف آنچــه تصــور میکــرده اســت مییابــد و نســبت به آینــده پیش رو نیز بســیار نگران اســت. هــم زنان و هــم مــردان دچار بحــران میانســالی میشــوند اما تجربــه آنهــا در ایــن زمینــه بســیار متفاوت اســت. مردها اغلب بر دســتاوردهای خود تمرکز میکنند و ناکامیهای زندگی باعث ناامیدیشــان میشــود در حالــی کــه زنــان بشــدت دچــار بحــران ظاهــر و جذابیتهای جنسی میشــوند و اغلب نگران این مسأله هســتند که پس از اینکه وظایف مادریشان تمام شــود چــه باید بکنند. کســی که دچــار بحران میانســالی است ممکن اســت برای بازیابی کودکی از دســت رفته بــه دنبال رؤیــای کودکیاش باشــد. بنابرایــن او هزینههایــی را به خود، شــریک زندگی و خانــوادهاش تحمیــل میکند که بــا واقعیتهای زندگی او هماهنگی ندارد مثاً ممکن است به فکر خریــدن یک ماشــین گرانقیمــت بیفتد چــون این رؤیای کودکی او بوده است. افرادی که دچار بحران میانسالی هستند تمایل زیادی به ترک رابطه دارند و ممکــن اســت رابطههای مــوازی را تجربه کنند یا بخواهنــد طاق بگیرنــد. آنها بهدنبال فــرد تازهای بــرای دریافــت احتــرام، محبــت و توجه هســتند و آنچه در رابطه دارند را ناکافی، ناامیدکننده و اشتباه میدانند. یک نشــانه رایج دیگر در این افراد متهم کــردن دیگران اســت. آنها والدین، شــریک زندگی خود، دوســتان و همکاران خود را برای آنچه اتفاق افتــاده اســت مقصــر میداننــد و گمــان میکننــد همه فقط به آنها آســیب زدهاند و آنها را از رؤیاها، خواستهها و زندگی واقعی خود دور نگه داشتهاند. چه باید بکنید

قبل از ایجاد هر تغییر اساسی در زندگیتان ابتدا خوب فکــر کنید. خریدن چیزهای گــران، تغییرات ظاهــری یا تــرک رابطه مســائل مهمی هســتند که نمیتوانید آنها را بهخاطر شــرایط روحی خود رقم بزنید. خوب فکر کنید و خوب تصمیم بگیرید.

کنــار آمــدن بــا ایــن شــرایط و مقابلــه بــا آن کار بســیار دشــواری اســت. تصمیمگیری و فکــر کردن در ایــن وضعیــت ســخت اســت بنابرایــن بــرای پیشــگیری از هر نوع حرکت و رفتار انتحاری ابتدا با یک متخصص و مشــاور در مورد آنچــه در فکرتان میگذرد حرف بزنید.

افــکار و احساســات را در جهــت مثبتــی بــه کار بگیریــد. همــه چیزهایــی کــه شــما را دچــار بحران میانســالی میکننــد لزومــاً بــد نیســتند. اگــر از این تغییــرات فکــری آگاهانــه و هوشــمندانه اســتفاده کنید حتی نتایج بهتری به دست میآورید که برای بهبود رابطه و کارتان مؤثر است.

از افــکاری کــه آزارتــان میدهند بیــرون بیایید. با شروع فعالیتهای جدید، آموزش مهارتهای تازه و سفر یا مطالعه برای خود جایگاهی امن بسازید.

با همســرتان دربــاره افکار و احساســاتتان حرف بزنیــد. از او کمک بخواهید و خــود را در مقابل هم احســاس نکنیــد. حاال که درک بهتــری از وضعیت خود پیدا کردهاید بخوبی میدانید که مشکاتی که در رابطهتان به وجود آمدهاند ممکن است واقعی نباشــند و برآمده از بحران میانســالی باشند. در هر صورت حتی اگر مشــکل حل نشده در رابطه دارید باید آن را صرفنظر از این بحران تازه حل کنید و راه حل درستی برایش پیدا کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.