با قلدری بچهها چه کنیم؟

Vizhenameh - - News -

اگــر والد بچــهای قلدر، رئیس مآب و بدقلق باشــید میفهمیــد تعامل با چنین کودکی چقدر ســخت اســت. کودک قلدر نمیتواند ارتباط مفید و ســازندهای با دیگران برقرار کند، دوســتانش را از دست میدهد و از نگاه بزرگترها هم بچهای به نظر میرسد که خوب تربیت نشده. اما اگر چنین فرزندی دارید چطور باید با او برخورد کنید؟

با فرزندتان صحبت کنید. منظورمان نصیحت کردن نیســت بلکه وضعیت موجود را توضیح دهید و سعی کنید احساسات اطرافیان را برایش روشن کنید تا نسبت به آنها همدلی پیدا کند. مثاً بگویید: تو نمیخواستی عرشیا تو بازی باشه اما فکر میکنی االن عرشیا چه حسی داره؟

جــای قلــدری را بــا رهبــری عــوض کنیــد. بچههــا نمیتواننــد بیــن رئیــس خشــن بــودن و رهبر و ســازمان دهنده بودن مرزی قائل شــوند. بــه او بگویید که رئیس بازی، خشــونت نشان دادن، زورگویی و مجبور کردن دیگران کار اشتباهی اســت اما او میتواند با پرســیدن نظرات دیگران به یک راه حل خوب برســد که همــه از آن راضــی باشــند و آن را انجــام دهند. مثــاً اگر دوســتانش میخواهند فوتبــال بازی کنند و او دوســت دارد شــطرنج بازی کند، میتوانــد زمان را طوری مدیریت کند که به هر دو این بازیها برسد.

ادبیــات درســت را به کــودک بیاموزید. گاهــی کودکان قلدر به نظر میرســند چون نمیتوانند خواستهشان را درست و محترمانه بیان کنند. مثاً وقتی کودک میگوید: باید بریم پارک، ممکن است منظورش این باشد که: من دوست دارم پارک بروم. یا: خیلی وقته پارک نرفتیم.

فرزندتــان را در فعالیتهای گروهی شــرکت دهید. کــودکان امروز بخصوص اگر تک فرزند باشند مستعد روحیه قلدری و رئیس بازی هستند. فرزندتان را در رشــتههای ورزشــی، هنری یا مذهبی که کار گروهی میکنند ثبتنام کنید. یا او را تشــویق کنید کارهای خیریه جمعی انجام دهــد و در صورت مقاومت، خودتان هم در چنین فعالیتهایی مشارکت داشته باشید.

رفتــار خانوادهتان را اصاح کنید. خیلی وقتها کودکان قلدر میشــوند چون در خانه قلدری میبینند. اگر در خانواده شما یک نفر به همه حکمرانی میکند یا فقط یک نفر است که دیگران باید از او تبعیت کنند، عجیب نیست که فرزند شما در خارج از خانه این رفتار را تقلید کند.

رفتارهــای خوب کــودک را تقویت کنید. هــر جا کودک به نظر دیگــران احترام گذاشت یا توانست با دیگران همدلی کند، به نفع جمع از خواستهاش بگذرد یا با مشورت کارهایش را پیش ببرد، به او پاداش دهید. بهترین پاداش، فراهم کردن فرصت بهرهمندی از کارهایی است که به آنها عاقه دارد. مثاً اگر عاشق شناست، به عنوان جایزه کار خوبش او را استخر ببرید یا در کاسی که دوست دارد ثبتنام کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.