مهمترین سرمایه یک مدیر

Vizhenameh - - News -

اگر مدیر مجموعهای هستید حتماً میدانید که مهمترین سرمایه شما نیروی کار است آن هم نیروی کاری که در کارش ماهر بوده و با شرایط شما مطابقت داشته باشــد. اســتخدام چنین نیرویی موفقیت شــما را تا حدود زیادی تضمین میکند امــا ممکن اســت گاهی برای اســتخدام نیرویی کــه به آن نیاز دارید دچار اشــتباه شوید و برعکس آنچه که توقع داشتید موفقیت مجموعهتان به خطر بیفتد. بهتر اســت از اشــتباهاتی که ممکن است مرتکب شــوید آگاهی داشته باشید تا از آنها پیشگیری کنید:

گاهی نمیدانید دقیقاً برای چه کاری میخواهید نیروی تازه استخدام کنید. به همین دلیل هم اینکه نیروی جدید چه مهارتهایی باید داشــته باشد برایتان چنــدان روشــن نیســت. گاهــی هم پســتی که بــرای آن نیــرو میخواهیــد برایتان چندان مشــخص نیســت و از آن بدرســتی آگاهی ندارید. در ایــن صورت نیرویی استخدام میکنید که بعد از مدتی میبینید انگار در جایی نامناسب به کار گرفته شده است و انتظارات شما را برآورده نمیکند.

مدرک تحصیلی مهم است اما نباید اولین و مهمترین معیارتان باشد. فکر نکنیــد کســی که مدرک باالیــی دارد به بهترین شــکل کارش را انجام خواهد داد. در واقع مدرک تحصیلی همه مســائل را درباره افراد مشخص نمیکند و ممکن اســت آنهــا نتوانند آن طور که شــما انتظــار و الزم داریــد فعالیت کننــد. به جای مدرک بهتر است توانایی و نوع نگرش او به کار را بررسی کنید.

مصاحبــه یکــی از راههــای انتخــاب نیروی مناســب اســت به شــرطی که این مصاحبه را درست انجام دهید! سؤاالت اشتباه و قضاوت اشتباه یا صرف نکردن زمــان کافی باعث میشــود شــما نیروی اشــتباه اســتخدام کنید. پــس حتماً قبل از مصاحبــه بخوبی شــغلی را کــه برایش نیرو الزم دارید بررســی کنیــد و بهترین سؤاالت را برای آن طراحی کنید.

تا اینجا به مســائلی پرداختیم که شــما به آن نیاز دارید اما این را هم در نظر بگیریــد فــردی که میخواهید اســتخدام کنید هــم نیاز به اطاعــات کافی درباره شــغل و مجموعهای که احتماالً قرار اســت در آن کار کند دارد. باید در این زمینه اطاعات کافی و مفیدی ارائه دهید و چیزی را پنهان نکنید تا او تصمیم درســتی بگیرد. اگر چیزی را ناگفته بگذارید ممکن اســت او به اشــتباه این شغل را بپذیرد و بعد هم شما و هم او دچار مشکل شوید.

یکی از مســائل مهمی که باید درباره آن بدرســتی و شفاف صحبت کنید حقوق و مزایاست. برای همه افراد فارغ از محل کار و رئیس و همکاران، میزان درآمدی که قرار است داشته باشند مهم است. اینکه اعداد تقریبی بگویید یا درباره مزایا بدرستی صحبت نکنید باعث میشود او نتواند تصمیم درســتی بگیرد. در مقابل هم ممکن اســت حقوقی بیش از آن حدی که الزم اســت و فرد شایستگیاش را دارد پیشنهاد کنید. این هم برایتان مشکل ساز میشود. چون بعد میبینید توانایی او با حقوقی که میگیرد مطابقت ندارد و پشیمانی برایتان به همراه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.