کیک مرغ و گردو

Vizhenameh - - News -

مواد‌الزم:

سینهمرغ ............... یک عدد پخته، خرد و ساطوری شده خیار شور نگینی خرد شده ................ یک لیوان جعفری خرد شده ................. کمتر از یک لیوان ماست چکیده .................................. یک لیوان سس مایونز .................................. نصف لیوان پنیرلبنه ......................................... نصف بسته مغز گردوی خرد شده .......................... 0۱ عدد نمک و فلفل وآویشن ................. به میزان الزم پیازچه خرد شده ................................. 6 شاخه نان تست تازه .................................... یک بسته

طرز‌تهیه:

ســس و ماست و پنیر و نمک و فلفل را بخوبی هم بزنید تا یکنواخت شود. مرغ و مغز گردو و جعفری و خیارشــور و پیازچــه را اضافه کرده و خوب مخلوط میکنیم. دور نــان تســت تــازه را با چاقو جــدا میکنیم و کنار میگذاریم. بعــد کــف قالــب کمربنــدی 20 ســانتیمتری را جــدا میکنیــم و نانهــا را بــه انــدازه کــف قالب(مثلثی شکل) برش میدهیم که راحت و گــرد شــود. بعد یک الیه نان و یــک الیه مواد میگذاریم و این را تاآخر ادامه میدهیم. الیه آخر باید نان باشد. بعــد از اینکــه تمــام شــد رویــش ســس مایونز میزنیــم و در یخچال میگذاریــم. بعداز یکی دوســاعت از یخچال بیرون میآوریم و آهسته قالــب کمربنــدی را جــدا میکنیــم. دور کیــک را ســس میمالیــم و بعــد بــه دلخــواه تزئیــن میکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.