محلبی انجیر

Vizhenameh - - News -

مواد‌الزم:‌

انجیر تازه .............................................. 004گرم شکر ........................................ یک پیمانه سرپر شیر ....................................................... 4لیوان نشاسته گل ............................. یک سوم پیمانه وانیل ........................ یک دوم قاشق چایخوری کره .................................. یک قاشق مرباخوری تخم شربتی ..................... یک قاشق غذاخوری گردو ....................................... یک سوم پیمانه

نکته:

از انجیر خشک هم میتوانید استفاده کنید.

طرز‌تهیه:‌

پوســت انجیرهــا را کنــده وبــا رنده درشــت رنــده کنید.داخــل قابلمــهای شــیر و شــکر و نشاســته را مخلــوط کنیــد و روی حــرارت بگذاریــد و مــدام هــم بزنیــد تا بــه غلظت برســد. در آخر وانیــل و کــره را اضافه کرده و از روی حــرارت برداریــد. ســپس انجیــر و گــردوی خرد شــده و تخــم شــربتی را که با کمــی آب گرم خیس کرده ایــد و حجم دار شــدهاند اضافه کنید. داخــل لیوانها ورقه نــازک انجیــر را بچســبانید و از مــواد داخل لیوانهــا بریزیــد و در یخچــال بگذاریــد تــا خودش را بگیرد.برای تزئین هم از انجیر و گردوی خردشــده و بلوبری استفاده کنید و چند برگ نعناع بگذارید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.