رباب تمدن؛ شاعر مبارز

Vizhenameh - - News -

زندگــی ربــاب تمــدن در شــعر و مبــارزه خاصــه شده بود. او سالها پیش از انقــاب مبــارزهاش را با رژیم شاهنشــاهی آغاز کــرد و بارهــا بــرای ایــن مبارزه دچار مشــکل شد امــا از پای ننشســت. او از هنــرش یعنــی شــاعری هم برای مبارزه استفاده میکرد. رباب تمدن سال 70۳۱ در جهرم به دنیا آمد.پس از اینکه تحصیاتش را در این شهر به پایان رساند با نوشتن طنزهای سیاسیاجتماعــی فعالیــت میکــرد و در نشــریههایی چــون روزنامه «چلنگر» با نامهای مســتعار «دوشــیزه رباب. ت» و «دوشــیزه ر. امیــدوار» مینوشــت. پــس از مدتی هم جذب مبارزه علیه رژیم پهلوی شد. درست در سال 82۳۱ آنقــدر مبــارزهاش جــدی بود که پــس از کودتای 28 مــرداد 2۳۳۱ تحــت پیگــرد مقامــات امنیتــی قرار گرفت و مدتــی در جهرم و الر مخفیانه زندگی میکرد. مدتی بعد و در ســال 4۳ با خلیل ســامانی (موج) آشنا شــد و ســال 6۳۳۱ با هم ازدواج کردند و پــس از ازدواج «انجمن ادبی صائب» را راه انداختند. ثمره زندگی این دو، شاعر مشهور دیگری به نام سپیده کاشانی است. ربــاب تمــدن در ســال 84۳۱ بــه بیمــاریام اس مبتا شــد اما همچنان شــعر و مبارزه را ادامه میداد و ســال ۳5 مجموعــهای بــا عنــوان «پیام مــادر ایران بــه مادر فلسطینی» سرود. رباب از سال84۳۱ به صورت پنهانی مبارزه و به تمام گروههای سیاسی مبارز کمک میکرد. گروههایی مانند هواداران شــریعتی که کتابهای دکتر را میآوردنــد و در منزل تمدن پنهان میکردند. مدتی بعد ساواک به این مسأله پی برد و از رباب خواست که بــرای بازجویی برود. اما او بهدلیل بیمــاری نرفت و در نتیجه منوچهری ـ شکنجهگر معروف ساواک ـ به منزل آنها آمد و از او بازجویی کرد. زمانی که انقاب اســامی به پیروزی رســید او روی صندلی چرخدار مینشســت. پــس از انقاب هم همچنان در روزنامــه طنز آن زمان شــعر مینوشــت و اوایل انقاب از دولت موقت انتقاد میکرد؛ تا اینکه بیماریاش ســختتر شد.تا سالها او شعر میگفت و دخترش مینوشت. ربــاب تمــدن یکــی از فعــاالن عرصه زنــان هم بــود و زمانی که زنان چندان در جامعه حضور نداشــتند او با شعر و مبارزههایش در جامعه فعال بود. تمدن عضو سازمانهای زنان هم بود و شعرهای خیلی تندی هم در این زمینه دارد. همســر ربــاب تمدن -خلیل ســامانی- در ســال 06۳۱ درگذشــت و ســپیده کاشــانی کــه ســالها از مــادرش نگهــداری کــرده بــود، بــه علــت بــروز مشــکاتی در ســامتیاش و با اصرار خود تمدن، در زمســتان ســال 46۳۱ او را در ســرای ســالمندان نیــکان تهران بســتری کرد. تمدن در سرای سالمندان هم از طرق رادیو پیگیر اخبار سیاسی بود تا اینکه 6۱ مرداد 86 درگذشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.