اخبار زنان

Vizhenameh - - News -

ضمانت خــاص برای زنــان مولد در روســتاها/ ضمانــت 00۳ میلیــون تومانی بــرای زنان مولد در روستاها درنظر گرفته شــده اســت. ایــن خبــر را انوشــیروان محســنی بندپی سرپرســت وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اعام کــرد و گفت: «ایــن بودجه را صندوق ضمانت ســرمایهگذاری در قالب طرح اشتغالزایی روستایی در نظر گرفته است. متأسفانه نسبت به ایجاد اشتغال مولد در روستاها کمتر توجه داشتیم و جمعیت روستایی کشور نسبت به سرشــماری سال 90 کاهش یافته اســت اما با ایجاد اشــتغال مولد زمینه ماندگاری روستاییان در روستاها فراهم میشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.