اشتباه های رایج در برخورد با کودک حسود

Vizhenameh - - News -

وقتــی کودک جدیدی به خانواده اضافه میشــود، یا فرزندتــان با کودکی بهتر از خودش مواجه میشود، حسادت او میتواند بحران درست کند. بحرانی که هم رابطه شما با کودک جدید را خراب میکند و هم رابطهتان با کودک حسود را. در چنین شرایطی عمل به این توصیهها میتواند بحران را کمتر کند.

کودک را لوس نکنید اگر عادت دارید همه جوره با فرزندتان راه بیایید و او را لوس کنید، کم کم این تصور را در او شــکل میدهید که شکســتناپذیر اســت و همیشــه باید اول باشد. بنابراین هنگامی که کودک جدیدی به خانواده میآید احســاس نگرانی میکند و موقعیت خــود را در خطــر میبینــد. پــس از آن احســاس حقــارت و افســردگی ســراغ کودک میآید. پس همیشه در هر شرایطی به اندازه مورد نیاز به کودک توجه کنید.

مراقبت بیش از حد ممنوع اگر کودکتان را به خود وابســته کنید تقریباً هیچ وقت نمیتوانید امیدوار باشــید که با بچههای همســن و ســالش کنار بیاید و افراد جدید را بپذیرد. کودکی که مستقل است، اعتماد به نفس بیشتری دارد و کمتر دچار ترس، حسادت و شرم میشود. بنابراین بیش از حد از فرزندتان مراقبت نکنید تا بیدست و پا و شکننده بار نیاید.

در دام مقایسه نیفتید یکی دیگر از اشتباه های خطرناک والدین مقایسه کردن فرزندانشان است. هر کودکی مجموعهای از تواناییها و ضعف هاســت. مقایســه کــردن بچهها با هم فقط میتواند منجر به حســادت، رقابت ونداشــتن اعتماد به نفس شود. گاهی ممکن است فکر کنید با گفتن جمالت مقایسهای، انگیزه فرزندتان را برای تغییر یا رقابت بیشــتر میکنید. اما واقعیت این اســت که با این کار تنها آتش انتقام و حسادت را در او شعله ور میکنید و بس!

به احساسات کودک توجه کنید بچهها وقتی ببینند که احساســات شــان برای شــما مهم نیســت یا به قدر کافی به آنها توجه نمیکنید ســعی میکنند توجه شــما را جلب کنند. روشــی هم که برای این کار بلدند، فریاد زدن، بدقلقی کردن، ادای بچهها را درآوردن و تقلید از کودک دیگری است که توانسته توجه شما را به خود جلب کند. پس سعی کنید در هر شرایطی احساسات فرزندتان را درک کنید و به او توجه کافی داشته باشید.

برچسب نزنید حسادت بچهها، واکنشی است به یک اتفاق دیگر. بنابراین به جای آنکه به کودک برچسب حسود، بیادب، ناسازگار و بداخالق بزنید، علت را پیدا کرده و برطرف کنید. خیلی وقتها کمی تغییر در رفتار والدین میتواند باعث آرامتر شدن کودک و دست برداشتن او از حسادت شود. در عوض وقتی به او برچسب حسادت میزنید، کودک میپذیرد که حسود است و تالشی برای تغییر خود نمیکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.