تفاوتهای افراد موفق با دیگران

Vizhenameh - - News -

شــاید همیشــه از دور بــه افــراد موفق نگاه کــرده و پرســیدهاید چرا اینقــدر موفق هســتند؟ واقعیت این اســت که این موفقیت یک شــبه به وجود نیامده و نتیجه ویژگیهــای شــخصی و چیزهایــی اســت کــه ســعی کردهانــد بــه دســت بیاورنــد یــا درونشــان تقویــت کنند. اگر کار تازهای را شــروع کــرده اید بایــد از همین ابتدا عزمتــان را جــزم کنیــد بــرای بــه دســت آوردن موفقیت امــا باید بدانیــد این کار سختیهایی هم دارد و باید ویژگیهایی را درونتان تقویت کنید.

تمرکــز بــر کار و اهداف یکی از مهمترین چیزهایی اســت که به آن نیاز دارید. افراد بســیار موفق چیزهایی را که باعث کم شــدن تمرکزشان بر اهداف میشوند حذف میکنند چون این حواس پرتیها میزان بهرهوریشان را پایین میآورد.

قرار نیست به همه مسائل به یک اندازه اهمیت دهید. توانایی اولویتبندی مســائل کاری ویژگــی افراد موفق اســت. بایــد بتوانید اولویتبنــدی کنید و به هر مســألهای به اندازهای که اولویت دارد و مهم است اهمیت دهید و خب مسائلی را حــذف کنید. در این شــرایط اگر مســألهای یک دفعه پیش بیایــد بیش از آنچه الزم اســت بــه آن اهمیت نمیدهیــد و میتوانید بخوبی در جایی که الزم اســت قرارش دهید.

تعــادل میان کار و زندگی همیشــه مهم اســت و موفقهــا آن را بخوبی ایجاد میکننــد. اگر نتوانید ایــن تعادل را ایجاد کنید هم تمرکزتــان بهم میریزد و هم نمیتوانید مســائل را اولویتبندی کنید که در نتیجه بهرهوریتان پایین میآید. برای هرچیز چه در کار و چه در زندگی، زمان و محدودهای مشخص کنید. مثالً از خوابتان نزنید و مســائل کاری را به منزل نبرید و در مقابل هنگام کار به مسائل خانوادگی نپردازید. این تعادل آرامش ذهنی و روحی و حتی سالمت جسمی را برایتان ایجاد میکند.

فکــر نکنیــد اگــر به دیگــران و بخصــوص رقیبانتــان کمک کنید آنها از شــما موفقتــر میشــوند و موقعیتتــان به خطر میافتــد. افراد موفق بــا کمک کردن شــبکهای دوســتانه و بســیار ارزشــمند ایجــاد میکننــد کــه میتوانند هنــگام بروز مشــکالت و یاد گرفتن مســائل جدید روی آنها حســاب کنند. برعکس آنچه فکر میکنید این کار افراد را به پیشرفت نزدیک میکند.

اکتفا کردن به دانســتههای قبلی ویژگی افراد ناموفق اســت و آنها که موفقند مدام در حال یادگیری هســتند. مسائل جدیدی که در کار نیاز دارند یاد میگیرند و اگر شکست بخورند از شکست هایشان درس میآموزند.

افراد موفق فقط خودشــان حــرف نمیزنند بلکه حرفهای دیگران را خوب میشــنوند. چــه همکاران باشــند، چه مدیر و چه رقبا. وقتی شــنونده خوبی باشــید میتوانید مشــکالت دیگــران را حل کنید و از مسائلی که در کار ایجاد میشود باخبر شوید. ضمن اینکه شنیدن مسائل مختلف باعث میشود بهتر در فضای کار و کار تیمی قرار بگیرید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.