دست پیچ فیله مرغ

Vizhenameh - - News -

فیله مرغ .......... چهار عدد هویج .................. یک عدد فلفــل ســبز و قرمــز از هــر کــدام دلمــه ........نصــف یک عدد کــدو ســبز بــرای گارنیشدورچین- بشقاب ....... یک عدد پیاز ..................... یک عدد سیر ..................... یک حبه لیمو تازه ............. یک عدد نمــک و فلفــل ســیاه نیمکــوب. پاپریــکا ........به میزان الزم روغن زیتــون.......... نصف استکان کوچک

طرز تهیه:

فیلههــای پــاک شــده را دانــه دانــه مــا بیــن دوکیســه پالســتیک قرار داده و خیلــی آهســته بــا دو ضربــه میکوبیــم تــا کمــی پهن شــود ســپس مرینــت –مــزهدارمیکنیــم بــه همــراه پیاز خاللی و نمک و ادویهها و آب لیمــو تــازه و روغن زیتــون حدود دو ســاعت اســتراحت میدهیــم تــا مــزهدار شــود. فلفلهــا و هویــج را مــدادی خرد میکنیــم. داخــل مــواد مــرغ مرینــت شــده میچینیم تا طعمدار شوند. بعــد دو ســاعت فیلههــا را از مــواد خــارج میکنیم روی میز کار میچینیم از ســبزیجات مرینــت شــده یه ســمت گوشــت میچینیم و شــروع به رول میکنیم ســپس با کمک خالل دندان فیکس میکنیم. تمام رولها به همین شــکل آماده میشــود. ســپس دســت پیچها را داخــل تابــه بچینید، مــواد مرینــت را صافــی بزنیــد و داخــل تابــه بریزیــد، در تابــه را بگذاریــد تــا دســت پیچها پختــه و طالیــی شــوند، ســپس ســمت دیگــر برمیگردانیــم. اگــر احتیــاج بــود یک قاشــق روغــن زیتون یا کــره به ذائقــه خودتان اضافه کنید. کدوســبز را هــم بــا پوســت حلقه کــرده، کمی نمک و فلفل پاشیده و داخل تابه گریل هر دو سمت را گریل کرده و کنار دست پیچ گارنیش بگذارید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.