خورشلوبیاسفید

Vizhenameh - - News -

مواد الزم:

لوبیا سفید ......................................... حدوداً یک لیوان یا کمتر گوشت خورشتی .............................................. ۰۰4 تا ۰۰۵ گرم گوجه متوسط ............................................................... ۳ عدد سیب زمینی ..................................................... ۲ عدد متوسط پیاز .................................................................. یک عدد بزرگ

طرز تهیه:

اول پیــاز را نگینی خــرد کنید و بــا روغــن تفــت دهیــد تــا ســبک شــود. به آن زرد چوبه بزنیــد و کمــی تفــت دهید تا طالیی شــود. یک تا دو قاشق غذاخــوری بــه آن رب اضافه کنیــد و تفت دهیــد. گوجهها را از قبــل پوســت بگیریــد و رنــده کنیــد یــا نگینــی ریــز وخرد کنیــد بریزید تــوی پیاز و دوبــاره خــوب تفــت دهید. گوشــت را اضافــه کنید، کمی تفــت دهیــد. لوبیاهــا را که از قبــل خیس کردهایــد به مواد اضافه کنید بعــد آب بریزید. اول شعله زیاد باشد تا جوش بیایــد بعد شــعله را کم کنید و بگذاریــد آرام آرام بپــزد و جــا بیفتد. نمــک و ادویه هم فراموش نشود. سیب زمینی را بــه دلخــواه بــرش بزنیــد و جــدا ســرخ کنیــد در آخــر که خورش آمــاده شــد داخلش بریزیــد و بعــد چنــد دقیقــه خاموش کنید.

نکته:

اگر برش سیب زمینی نازک اســت زیــاد داخــل خــورش نماند که له نشود. میتوانید یــک مقــدار از ســیب زمینی را برای تزئیــن روی غذا جدا نگه دارید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.