نانکروسانصبحانه

Vizhenameh - - News -

مواد الزم:

آرد ............................. ٤ لیوان تخم مرغ ................ یک عدد شیر ....................... یک لیوان روغنمایع... یکاستکانسرخالی کره ........................... ۰۰۱ گرم شکر........................ یک ق غ خمیر مایه ............... ۵/۱ ق غ بکینگپودر ........... یکقچ نمک ................... نصف ق چ نوتال................ به میزان الزم رومال زرده و زعفران ..... .... به میزان الزم

طرز تهیه:

خمیــر مایــه را با شــیر ولرم و یــک ق غ شــکر بگذارید یک جای گرم تا پف بکند. تخــم مــرغ + روغــن مایــع + کره آب شده را مخلوط کنید، خمیر مایه را اضافه کنید. و در انتهــا آرد و بکینــگ پودر و نمک را کم کم الک کنید تا خمیر چسبنده نباشد. خمیــر را داخــل یــک ظــرف یــک ســاعت جــای گــرم اســتراحت بدهید تــا حجیم شود. از خمیر به شکل مثلث بــرش بزنیــد و کمــی نوتــال - مارمــاالد، پنیــر یــا هرچــه دوســت داریــد- بگذاریــد. قسمت قاعده مثلث و خمیر را رول کنیــد. اگــر دوســت دارید مقــداری رومال زرده و زعفــران بگذاریــد و داخل فر از قبل گرم شده با درجه ۰۸۱ به مدت نیم ساعت بپزید تا روی خمیر برشته شود. ایــن خمیر شــیرین نیســت و پوک و لطیف میباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.