بستنیپاستیلی

Vizhenameh - - News -

طرز تهیه:

اول پــودر ژلــه را بــا دو قاشــق آب جوش خوبمخلوطوکناربگذارید،حاالنشاسته را بــا دو قاشــق غذاخــوری شــکر مخلوط و بعــد شــیر را بــه آن اضافه کنیــد و روی حرارت گذاشــته و مدام همــش بزنید تا مثل پودینگ یا فرنی شــود.حاال ژله را به آن اضافه و مخلوط کنید و از روی حرارت بردارید و اجازه دهید تا خنک شود، هر از چندگاهیهمهمشبزنیدتارویهنبندد، سپس خامه، شکر، پودینگ خنک شده را مخلوط کنید تا شــکر حل شــود، ســپس پاســتیل را اضافه کنید. پاســتیل باید ریز باشــد، اگر درشت اســت با قیچی ریزش کنید.حاالداخلقالبهایبستنیبریزید و چوب بســتنی بگذاریــد وحداقل هفت ساعت در فریزر قرار دهید، موقع استفاده قالب را کمی در آب گرم بذارید تا بستنی راحت خارج شود.

نکته:

مثل بســتنیهای دیگر دو سه دقیقه که در دمــای محیط بماند کامالً نرم و خامهای میشود.

مواد الزم:

خامه ................................................................. ۰۰۱ گرم شکر ..................................................... یک سوم پیمانه شیر .............................................................. یک پیمانه نشاسته ....................... یک قاشق غذاخوری کامالً سر پر پاستیل ............................ حدود صد تا صد و پنجاه گرم پودر ژله با طعم و رنگ دلخواه(من توت فرنگی استفاده کردم) ............................................ یک قاشق غذاخوری آب جوش ....................................... دو قاشق غذاخوری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.