مریمفرهانیان شهید امدادگر

Vizhenameh - - News -

در دوران دفاع مقدس زنانــی بودنــد کــه بــه عنوان پرستار و امدادگر در جبهههــا فعالیــت میکردنــد و تعدادی از آنها هم شــهید شدند. کســانی کــه کمتــر نــام آنها را میدانیم. مریم فرهانیــان یکــی از ایــن زنــان اســت. او ســال ۲4۳۱ در آبــادان بــه دنیــا آمد. در 4۱ ســالگی و با تشــویق و حمایتهای برادرش در جلســههای بحث دربــاره رژیم طاغوت و امپریالیسم شرکت میکرد و با همین پیش زمینه مبــارزه علیــه رژیــم شــاه را آغاز کــرد و با حضــور در تظاهرات سعی میکرد در این جریان مردمی نقش داشــته باشــد. پس از پیروزی انقالب اســالمی دوره آموزشــی ســپاه را گذراند. در ۷۱ ســالگی و با شــروع جنــگ تحمیلی و پــس از آنکه بــرادرش در منطقه به شهادت رســید تصمیم گرفت در آبادان بماند و با حضور در پشــت جبهه بهعنوان امدادگر فعالیت کنــد. در این دوران خودش هــم یک بار زخمی و در بیمارستان بستری شد. خواهرش درباره او میگوید: «در روزهــای نخســتین جنــگ و در حالــی کــه تنهــا ۰۲ روز از شــهادت برادرمــان مهــدی گذشــته بــود و مادرم شرایط روحی نامساعدی داشت مریم قضیه بازگشــت به آبــادان را مطــرح کرد.هیچ کس جرأت مطرح کردن بازگشت به جبهههای جنگ را به مادر نداشت، اما مریم بهترین تصمیم را گرفت و مجوز بازگشــت هشت نفر از اعضای خانواده را هم همراه خودش به جبهه از مادرمان گرفت.» او یکــی از ۸۱ امدادگــر زن و داوطلب بود که در زمان جنگ در بیمارستان طالقانی آبادان در قسمتهای مختلف خدمت کرد. در روزهای شکســت محاصره آبادان و آزادی خرمشــهر و البته عملیاتهای دیگر فرهانیان تالش میکرد در این اتفاقات سهم داشته باشد و بسیار فعال بود. پس از آزادی خرمشهر برای رســیدگی به خانواده شــهدا در واحــد فرهنگی بنیاد شــهید آبادان مشغول فعالیت شــد.او به مددکاری و مواظبــت از مادران شــهدا مشــغول بــود و اعتقاد داشــت که مراقبت از مادران شــهدا چیــزی کمتر از جنگیدن در جبههها نیست. مریــم فرهانیــان ۳۱ مــرداد ســال ۳6۳۱ و زمانی که همــراه دو زنی که همــکار او بودند عــازم دیدار مزار شهیدی در گلستان شــهدای آبادان شد که مادرش وصیــت کــرده و از آنــان قــول گرفته بود هر ســال به جــای او بــر ســر مزار پســر شــهیدش حاضر شــوند، مورد اصابت ترکش خمپاره قرار گرفتند. دو زنی که همراهش بودند زخمی شدند اما مریم فرهانیان به شهادت رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.