خودت باش دختر!

Vizhenameh - - News -

ریچــل هالیــس در کتــاب «خــودت بــاش دختر» از رازهــاى موفقیتــش بهعنــوان یــک زن، یــک مــادر شــاغل، کارآفریــن، ورزشــکار و نویســنده میگویــد. راز موفقیــت او در پذیــرش واقعیاتــی بــود کــه همــه ما دربارهشــان بــه خودمــان دروغ میگوییم. او در کتابــش دربــاره بیســت دروغــی میگویــد کــه زندگیهــاى مــا را در هــم میپیچــد و افــکارى غیر منطقی راجع بــه خودمان و اطرافیان به خورد مغزمان میدهد. در بخشــی از ایــن کتــاب آمــده: اگــر کــرم ابریشــم بخواهد تا ابد کرم ابریشــم بماند، اگر به این نتیجه برســد که آشوب و دردسرهاى تبدیل شدنش خارج از تــوان تحملش اســت، هرگــز نخواهــد فهمید که میتوانســته تبدیل بــه چه موجودى بشــود. به نظر شــما هم این تغییر کلی در زندگیاش دردناک نیست؟ فکر نمیکنید ترسناک و دشوار اســت؟ البته که هســت. اما اگر او با ترسش مقابله نمیکرد، اگر اجازه نمیداد تغییرات او را به آن کسی که واقعاً هست تبدیل کند، ما هرگز نمیفهمیدیم او چه موجود زیبایی است و خودش هم هرگز نمیفهمید که میتواند پرواز کند. نام کتاب: خودت باش دختر نویسنده: ریچل هالیس نشر: کولهپشتی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.