اخبار زنان

Vizhenameh - - News -

کمبــود کمپهای ترک اعتیــاد زنــان در کشــور/ کمپهــای تــرک اعتیــاد زنانه در کشــور مخصوصاً در شهرستانهای کوچک بســیار انــدک بــوده و در بســیاری از مناطــق کشــور حتــی اجازه تأســیس نیز بــه آنهــا داده نمیشــود. ســمیه محمــودی، عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای اســالمی با هشــدار نســبت بــه ایــن موضوع گفــت: متأســفانه آگاهسازی، آموزش و فرهنگسازی در کشور ما بسیار ضعیــف اســت و بجــای پرداختــن به معضــالت و آسیبهای اجتماعی روی آنها سرپوش میگذاریم، بــرای بررســی و مطالعه میزان افزایــش معتادان و خصوصاً آمار زنان معتاد به انواع مخدرها، نیازمند آمارهای دقیق و کارشناسی شده هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.