تغییر در زندگی موفقیت در کار

Vizhenameh - - News - یگانه خدامی

برای موفق شــدن در کار فقط الزم نیســت حواستان به شــرایط کار و نحوه انجام دادن آن باشــد و اگــر الزم اســت در آن تغییراتــی بدهیــد. گاهی بخشــی از موفق نشــدن مــا به زندگیمان برمی گــردد و اگر دقت کنیم متوجه میشــویم باید این تغییرات را از زندگی شــخصیمان شــروع کنیم. ســبک زندگی ما تا حدود زیادی در کارهایمان مؤثر اســت و اگر با کارهایمان هماهنگ نباشــد ممکن است باعث شکســتمان شود. وقتی ســرتان شلوغ اســت، وقتی کار جدیدی را آغاز کردهاید، وقتی به مشکلی در کار برخوردهاید و وقتی تعادل کار و زندگی بهم خورده است باید این تغییرات را آغاز کنید.

تنظیم وقت یکی از مهمترین مســائلی اســت که اگر بدرســتی انجام شود به کارهایمان کمک زیادی میکند؛ مثالً وقتی قرار است کار جدیدی آغاز کنیم باید برایش وقت بیشتری بگذاریم و در نتیجه از بعضی کارها در زندگی شخصیمان بگذریم. معموالً این تغییر موقت اســت و نباید از حذف بعضی چیزها بترسیم؛ مثالً بهتر اســت زمانی را که با دوستانتان میگذرانید کم کنید. ممکن است این کار ســخت باشــد اما بســیار تأثیرگذار اســت. زمان محدودی برای این کار در نظر بگیرید و تمام تالشتان را بکنید تا بیشتر از این زمان وقت گذرانی نکنید.

زمــان در کارهای شــما بســیار مؤثر اســت. وقتــی پروژهای را بایــد در فرصت کم به نتیجه برســانید یا مشــکلی پیدا کرده اید که بســرعت باید حل شود نیاز به زمان دارید. برای بهتر استفاده کردن از زمان برنامهریزی کنید و از هر فرصتی که پیش میآید به بهترین نحو اســتفاده کنید، مثالً اگر در خانه فرصتی دارید سعی کنیــد کارهایتان را انجام دهید. در فاصله رســیدن به خانــه در مترو یا اتوبوس به هــرکاری که میتوانید برســید. در واقع بایــد از زمانهای آزادتان اســتفاده کنید و برایشان نقشه بکشید.

حســاب و کتــاب خــرج کــردن درآمدتــان در زندگــی شــخصی بســیار مهــم اســت و میتواند شــما را پیش ببرد یا شکســت دهد. اگر تا به حال بیرویه خرج میکردید و پساندازی نداشتید باید این روش را عوض کنید؛ چون ممکن است مجبور شــوید بخشــی از درآمدتان را برای بهتر شدن شرایط کاریتان خرج کنید. خرجهای اصلی و مهم زندگیتان را بنویســید، خرجهای اضافه را فاکتور بگیرید و ببینید چطور میتوانید با برنامهریزی بهتر از درآمدتان بهتر اســتفاده کنید. اگر میخواهیــد تــا آخر عمرتان بهترین غذاها را بخورید، مدام ســفر و گردش بروید یا لباس بخرید دیگر نمیتوانید روی پولتان برای استفاده در کار حساب کنید.

بــه دایــره دوســتانتان جــور دیگــری نــگاه کنیــد. بعضــی دوســتانتان میتواننــد بــه شــما در کارتــان هــم کمــک کننــد، بــد نیســت هنگامــی کــه بــا آنهــا وقــت میگذرانیــد و معاشــرت میکنیــد دربــاره کار هــم حــرف بزنیــد و از نظراتشــان اســتفاده کنیــد. گاهــی بهتــر اســت رفــت و آمــد بــا دوســتانتان به تفریــح کردن محدود نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.