ولی دیوانه وار...

Vizhenameh - - News -

خانه من.مدتی تماشا کرد. نام کتاب: ولی دیوانه وار نویسنده: شیوا ارسطویی ناشر: چشمه گفــت: مگــر آنکــه دائم رفوزه شــده باشــی، دائم ذکر مصیبت خوانده باشــی و دائم هر ماجرایی را نیمه کاره رها کرده باشی و آن را نجسته باشی. گفتم: تو دائم پرت میگویی. گفت: یکبار هم که شده، نگاه کن به ساعت. نــگاه کردم به ســاعت. نه عقربه داشــت نه عدد داشــت و نه رقاصک. یک دایره بود که زنی شاید شبیه من در گردی آن میرقصید. مستانه ولی آرام.ولی دیوانه وار. گفتم: یکبار هم که شــده نگاه کن به ساعت خانه من. مهاجر ســاعت خودش را باز کرد از مچش، گذاشــت توی جیبــش، نگاه کرد به ســاعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.