اخبار زنان

Vizhenameh - - News -

44 درصــد ســالمندان تحتحمایتکمیتهامداد زن سرپرســت خانوارنــد/ معاون حمایت و ســالمت خانــواده کمیتــه امــداد بــا اشــاره بــه اینکــه از یــک میلیون و ۷63 هزار سالمند تحت حمایت 65 درصد را بانوان تشــکیل میدهند، گفت: 1۰6 هــزار و ۰۰5 نفر از زنان ســالمند سرپرست خانوار هستند. فاطمه رهبر افزود: ســالمندان تحت حمایت از کمکهزینه خرید تجهیــزات درمانی، تخت، دســتگاه اکســیژن، تشــک، ویلچر و وسایل بهداشتی بهرهمند میشوند. وی اظهار کرد: تمامی هزینههــای درمانی در بخش دولتی برای ســالمندان تحــت حمایــت رایــگان اســت و در بخش خصوصــی نیــز ۰8 درصــد هزینههــا از طریــق بیمــه تکمیلیکمیتهامدادپرداختمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.