از خوبیهایش بگویید

Vizhenameh - - News - معصومه اسکندری

وقتــی بــا دیگــران دربــاره همســرتان صحبــت میکنیــد از ویژگیهــای خــوب او بگوییــد و چــه در حضــور خــودش یــا وقتــی خودش نیســت دربــاره او خوب حــرف بزنید. کلیشــههایی را کــه بیــن عمــوم رایــج اســت رهــا کنیــد. همســر شــما نزدیکترین فــرد به شــما اســت و عمیقترین رابطــه عاطفی بین همســران برقرار اســت؛ پس نمیتوانیم توقع داشته باشیم که در یک رابطه عاطفی عمیق، کنشهــای منفــی ما بــا واکنشهــای مثبت از طرف همســرمان همراه شــود. از طرفی وقتی شــما روی جنبههای مثبت همسرتان متمرکز شــوید خواهید دید که او نــه تنها آن جنبههای مثبــت را بیشــتر بــه کار میگیــرد بلکــه روز به روز بر فهرســت جنبههــای مثبتش میافزاید، همچنیــن وقتــی از خصوصیــات مثبــت همسرتان در حضور دیگران صحبت میکنید باعث میشــوید که خودتان را ملزم به احترام به همســرتان کنید و ایــن امر در طوالنی مدت تأثیــرات بســیار پویا و بالندهای به رابطه شــما خواهــد داد و همســرتان نیــز از واکنشهــای مثبــت شــما قدردانــی خواهــد کــرد. بــه ایــن ترتیب شــما یــک برگ برنده بــرای رابطه تان در دســت داریــد کــه باعــث میشــود در زمان وقوع تنش و چالش به جای توهین و تمســخر و مقصــر دانســتن یا پرخاشــگری بــه این فکر کنیــد که به جای بیاحترامی بــه او باید دنبال راهــکاری با همفکری یکدیگر باشــید. همه ما انســانها، در مقابــل تمجیــد و احتــرام حــس مثبتــی پیــدا میکنیــم، حــال اگر ایــن حس از طرف نزدیکترین افــراد زندگی من به ما داده شود از آن شــیرینی دو چندانی خواهد داشت البتــه الزم بــه ذکر اســت که تعریــف و تمجید شــما نبایــد حتمــاً از یــک رفتــار خارقالعــاده همســرتان باشــد بلکــه کارهــای معمــول میتوانــد نشــانه محبــت و احتــرام او به شــما باشــد. شــما زمانی کــه همیــن واکنشهای به ظاهر معمولی را به زیبایی ببینید یعنی درک کامــل و بالغانــهای از زندگی مشــترک دارید و عرصــه رابطهتــان را تبدیــل بــه یــک معامله و خریــد و فــروش محبــت نمیکنیــد. مثاً به همســرتان بگویید چقــدر غذای خوشــمزهای تهیــه کرده اســت، از اینکــه شــوهرتان زبالهها را بیــرون میبــرد از او تشــکر کنیــد، در حضور دوســتانتان از اینکــه در کنــارش آرامش دارید صحبــت کنیــد، بگویید چقــدر مهربان اســت چه آشــپزی خوبی دارد، چقدر باهوش است، بگوییــد چقدر زیبا یا مســئولیت پذیر اســت و بــه ایــن ترتیب یک رابطــه بینظیر را بســازید کــه هــم خودتــان و هم طــرف مقابلتــان را با احساس خوشبختی آشنا کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.