انتخاب یک ایده برای کارآفرینی

Vizhenameh - - News -

اگــر تــازه میخواهیــد کارآفرینــی را آغــاز کنیــد و دنبــال ایدههای خــاص و خوب میگردیــد شــاید بــا چند ایــده مواجــه شــوید و نتوانید بینشــان یکــی را انتخاب کنید. انتخاب ایده یکی از مهمترین قدمهای شــروع کارآفرینی اســت چون ایده خوب،شــما را به موفقیت میرساند و اگر در انتخاب آن اشتباه کنید ممکن است اصالً به چیزی که در ذهن دارید نرسید. داشــتن چند ایده معموالً افراد را به شــک و ســردرگمی در انتخاب میاندازد. با ایــن راهکارهــا میتوانید یک ایده خوب را از بین چند ایدهای که خودتان دارید یا به شما پیشنهاد شده انتخاب کنید.

اول اینکه باید ایدهای را انتخاب کنید که کمتر ناشناخته است و بیشتر درباره آن میدانیــد. بــا انتخــاب ایدهای کــه دارای کمترین ناشــناخته هاســت، در برابر مشــکالتی که ممکن اســت کمتر برای آنها آماده باشــید یا راه حلشان را بدانید ایمن خواهید بود. مشــکالتی که پیشبینی نکرده اید میتواند کارتان را واقعاً به خطر بیندازد. ممکن اســت به نظرتان برســد که انتخاب سادهترین راه شجاعانه نیســت و کارآفرین واقعی نوآوری را ترویج میکند اما شــما در شــروع کار و وقتی تجربه چندانی ندارید بهتر اســت کمی محتاط باشید و بعد از طی کردن مراحل اولیه، کاری خاص و ویژه ارائه دهید.

ایــدهای کــه میخواهید انتخاب کنیــد باید عملی و قابل اجرا باشــد. بعضی ایدهها ظاهر بسیار خوبی دارند اما چندان قابل استفاده نیستند. اینکه ایده مفید باشد و بتواند مشکلی را بدرستی حل کند یا اینکه در بازار کار برایتان کارآمد باشد و شــما را بــه جایی برســاند. قابلیت اجرا، قابلیت اســتفاده و بــازار محور بودن از معیارهای اصلی انتخاب ایده است.

ایــدهای کــه فقــط زمان کوتاهــی کاربرد دارد مفید نیســت. شــما باید ایدهای را انتخــاب کنید کــه در طول زمان ثبــات دارد و تقاضای گروه بزرگی از مشــتریان را پاســخ میدهد؛ ایدههایی که پیش از ورود به بازار قدیمی میشــوند ایدههایی هستند که باید با احتیاط انتخاب شوند.

باید این سؤال را از خودتان بپرسید که ایده شما قابلیت تبدیل شدن به یک روال یا عادت را دارد؟ یعنی قابلیت فروش در بازار در دورههای مختلف را دارد یا نه. اگر یکی از ایده هایتان این قابلیت را دارد حتماً انتخابش کنید.

بعضی ایده ها به تنهایی هیجان انگیزند اما ممکن است در مجموعه کاری شــما چندان جایی نداشته باشند. اینکه ایده با استراتژی سازمانی که میخواهید راه بیندازید سازگار باشد مسأله مهمی است. یکی از مهمترین ویژگیهای یک ایده خوب که باید به آن توجه کنید ســودآوری اســت. کســب و کار شــما باید ســودآور باشد پس ایدهای را انتخاب کنید که شما را به آن برساند. البته ممکن است چند ایده به نظر سودآور برسند اما راه و روش آنها و مسیر سودآوریشان چندان مشخص و واضح نباشد. ایدهای که انتخاب میکنید باید با مسیر مشخص و درست به سودآوری برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.